Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Optimera hjärtsviktsbehandlingen

Publicerat 2015-03-25

Ställ hjärtsviktsdiagnos korrekt och använd behandlingstrappan. Med måldoser och kontroll på hjärtfrekvens får sjukdomen bäst prognos och patienten minst symtom.

Hjärtsviktsdiagnosen kan vara svår att ställa i ett tidigt skede eftersom symtomen är allmänna och vaga, som trötthet, andfåddhet och bensvullnad. Natriuretiska peptider, NTproBNP, på över 125 pg/m eller ett patologiskt EKG är tecken på att det är värt att gå vidare med ett Eko.

– Diagnosen kan inte ställas enbart med EKG, men ett helt normalt EKG talar starkt emot diagnosen hjärtsvikt, säger Frieder Braunschweig, docent, överläkare Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Behandla enligt trappan

Flera läkemedelsklasser har visat effekt på överlevnad och symtom vid systolisk hjärtsvikt och behöver i regel kombineras. Angiotensinreceptorblockerare, ARB, är ett alternativ när ACE-hämmare inte kan användas. Vid behov kan ACE-hämmare eller ARB kombineras med spironolakton.

– Men undvik trippelbehandling eftersom det kan ge njurproblem.

Eftersträva måldoser

Det tar ungefär tre månader att optimera behandlingen med upptitrering av läkemedlen. Börja med lågdos och öka stegvis med kontroll av status, symtom, blodtryck, hjärtfrekvens, njurfunktion och kaliumbalans.

– Information till patienten är av största vikt. Undervisa till exempel patienter om hur de ska ta diuretika. Undvik överdosering.

Frieder Braunschweig rekommenderar också att ta hjälpav hjärtsviktsmottagningarna på sjukhus om det är svårt att nå behandlingsmålen.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten@­regionstockholm.se

Uggla