Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Data och diskussion ska förbättra strokeprevention

Publicerat 2016-03-02

Många patienter med stroke eller TIA tycks inte dyka upp på vårdcentraler efter sjukhusvistelsen.

Variationen är stor när det gäller upptäcksgrad av stroke och TIA på vårdcentraler inom Stockholms läns landsting. På vissa vårdcentraler får åtta av tio patienter diagnos inom två år efter att diagnosen har satts i slutenvården. På andra primärvårdsenheter är det bara någon procent.

– Om diagnosen inte sätts i primärvården riskerar också sekundärpreventionen att bli sämre, sa Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare Storvretens vårdcentral, ordförande expertrådet för allmänmedicin.

Nu startar ett forskningsprojekt med syfte att undersöka om det går att förbättra sekundärpreventionen. Metoden är att ta fram diagnos- och förskrivningsdata för hälften av vårdcentralerna i Stockholms läns landsting och att återkoppla detta till respektive vårdcentral för att skapa medvetenhet genom diskussioner. De som har fått återkoppling kommer sedan att jämföras med de som inte fått återkoppling för att se om detta sätt är effektivt.

Glöm inte blodtrycksmedel

– Efter hemorrhagisk stroke är blodtryckssänkande behandling extremt viktig, sa Mia von Euler, docent, överläkare Internmedicin, Södersjukhuset, ordförande expertrådet för neurologiska sjukdomar.

Blodtryckssänkning är även grunden efter ischemisk stroke/TIA och bör då kompletteras med antitrombotisk behandling. Om patienten har förmaksflimmer används antikoagulantia och i annat fall trombocythämmare. Statinbehandling ska också ges oavsett förmaksflimmer.

Mia von Euler hade flera positiva budskap, bland annat att mortaliteten i stroke nu går ner. I åldersgruppen 55─64 år har antalet avlidna inom ett år efter stroke minskat med några hundra personer sedan början av 90-talet. De senaste åren har täckningsgraden för registreringen i kvalitetsregistret Riksstroke varit mycket bra och flera år i rad har man sett en minskning i antal registrerade fall. I Sverige handlar det om 25 000 personer per år som får stroke, inom SLL var det 4 250 fall år 2014. Majoriteten av alla som får stroke är äldre, medelåldern ligger på 75 år. Men tyvärr ökar stroke något i de yngre åldersgrupperna.

– Vi behöver kraftsamla för bättre primärprevention i yngre åldersgrupper.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 3.5 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se