Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gör individuell bedömning vid nedsatt njurfunktion

Publicerat 2016-04-08

Många läkemedel elimineras helt eller delvis via njurarna och felaktig dosering kan medföra risk för biverkningar. Det gäller bland annat valaciklovir, gabapentin, metotrexat, sotalol, dabigatran (Pradaxa), metformin och glibenklamid.

Skattning och beräkning av njurfunktionen görs dels för att klassificera njurfunktionsnedsättning (relativ eGFR) och dels för att veta hur ett läkemedel som elimineras via njurarna ska doseras (absolut eGFR). Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) kan estimeras (eGFR) från kreatinin- eller cystatin C-värden.

Individuell bedömning

Marie Evans, med dr och specialistläkare på Njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset samt tf ordförande i expertrådet för medicinska njursjukdomar, förklarade att bara ett kreatininvärde är ett för dåligt mått på njurfunktionen.

– Som hjälp vid läkemedelsdosering finns förskrivarstödet NjuRen, men du måste också se patienten framför dig och göra en individuell bedömning.

Kreatinin och cystatin C kan inte användas för skattning av GFR vid snabba akuta förändringar av njurfunktionen eller för svårt sjuka patienter som inte är i steady state, till exempel intensivvårdspatienter. Patienten måste i princip ha en urinproduktion.

Viktiga felkällor när kreatinin används är:

  • Endogent kreatinin kommer från musklerna – låg muskelmassa ger lägre serumkoncentration av kreatinin. Kreatinin hos exempelvis äldre med låg muskelmassa kan ligga i normalområdet, även när njurfunktionen är rejält nedsatt.
  • Kreatinin finns i kött och proteinpulver och kan stiga i serum vid köttrik måltid. Vid lågt proteinintag kan kreatininkoncentrationen i serum vara lägre.
  • Kreatininkoncentrationen påverkas av vätskebalansen.
  • Kreatinin utsöndras aktivt till viss del genom tubulär sekretion. Vissa läkemedel kan påverka utsöndringen, till exempel trimetoprim-sulfa.

Viktiga felkällor för cystatin C är:

  • Kraftig lipemi (S-triglycerider >12,7 mmol/L) kan ge felaktiga analysresultat.
  • Hypotyreos ger lägre cystatin C-värden, vilket innebär ett falskt för högt beräknat eGFR.
  • Hypertyreos ger högre cystatin C-värden, vilket innebär ett falskt för lågt beräknat eGFR.
  • Kortisonbehandling ger högre cystatin C-värden, vilket innebär ett falskt för lågt beräknat eGFR.
  • Graviditet ger en felaktig skattning av GFR.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 3.5 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se