Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ohederliga metoder i läkemedelsbranschen

Publicerat 2016-03-01

– Så länge läkemedelsindustrin äger rådata från kliniska prövningar handlar det inte om vetenskaplig publicering, utan istället om marknadsföring, sa professor Peter Gøtzsche, Nordic Cochrane Centre, när han föreläste under Kloka Listan Forum.

Peter Gøtzsche

Peter Gøtzsche – årets gästföreläsare på Kloka Listan Forum – är läkare, professor i invärtesmedicin och medgrundare till Cochraneorganisationen. Peter Gøtzsche kan ses som kontroversiell och har skrivit flera böcker med kritik mot läkemedelsindustrin. Han vill berätta om det som är fel i läkemedelsbranschen och tycker inte att det är hans sak att vara balanserad.

– Kliniska prövningar som utförs av industrin är designade för att läkemedlet ska bli godkänt av regulatoriska myndigheter, sa Peter Gøtzsche.

När läkemedelsmyndigheter godkänner ett läkemedel bedöms effekt och säkerhet. Effekten behöver inte vara särskilt stor och kan vara baserad på surrogatvariabler, som till exempel blodglukos, istället för patientcentrerade mått, till exempel överlevnad och livskvalitet. Vid godkännandet saknas ofta långtidsuppföljning och biverkningar som utvecklas efter en tids användning upptäcks först i efterhand.

– Människor använder väldigt mycket läkemedel. I Danmark så mycket som 8 miljoner dygnsdoser på 5,5 miljoner invånare. När ett liv helt utan läkemedel faktiskt är möjligt för de allra flesta det mesta av tiden, sa Peter Gøtzsche.

Läkemedelsbranschen är bedräglig. I USA är läkemedelsindustrin inblandad i mycket fler lagöverträdelser än annan industri, enligt Peter Gøtzsche.

Så länge det lönar sig att välja ohederliga metoder för att ta fram och marknadsföra nya läkemedel kommer läkemedelsindustrin att fortsätta med korrupta och kriminella handlingar.

Som exempel på ohederliga metoder kan nämnas:

  • att bara publicera positiva resultat
  • att undanhålla biverkningsinformation
  • att analysera och presentera data på ett tillrättalagt sätt
  • studieupplägg som inte jämför med bästa tillgängliga behandling i jämförbara doser
  • att marknadsföra onödigt höga doseringar för att sälja mer

Blindade randomiserade studier ses som övertygande bevis för att ett läkemedel har effekt, men för många läkemedel kan blindningen vara obefintlig eftersom patienter märker om de fått ett verksamt läkemedel eller inte genom biverkningar. Omotiverat höga doser kan användas i studier för att blindningen ska slås ut och patienter märka att de fått aktiv substans.

– Myndigheterna ställer alldeles för låga krav när de godkänner läkemedel. Rådata från kliniska studier borde vara fritt tillgängligt för att kunna värdera effekt och säkerhet.

Cox-2-hämmare, antikolinerga läkemedel mot överaktiv blåsa, kolinesterashämmare vid Alzheimers sjukdom och antidepressiva medel var grupper som togs som exempel på ovanstående metodfel.

Peter Gøtzsche betonade vikten av oberoende experter och avslutade med en uppmaning till alla läkare om att säga nej tack till att ta emot pengar eller andra förmåner från industrin genom att delta som klinisk prövare, i advisory boards och föreläsningar.

– Låt inte industrin köpa era lojaliteter. Säg nej! Inga pengar, inga pizzor, ingenting.

Elin Jerremalm

Artikeln är ett referat av en föreläsning under Kloka Listan Forum. De åsikter som uttrycks i denna artikel är Peter Gøtzsches.

Jävspolicy Stockholms läns läkemedelskommitté
Stockholms läns läkemedelskommitté verkar för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och kan också ses som en motvikt till den kommersiella läkemedelsindustrin. Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy och jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen. Om jäv deklareras deltar den personen inte i beslut som rör det företagets produkter i till exempel Kloka Listan.

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 3.5 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se