Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omvårdnad före läkemedel mot psykiska symtom vid demens

Publicerat 2016-03-03

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD, är viktiga att särskilja och kan vara svåra att behandla. Nio av tio personer med demens får en personlighetsförändring.

Medan den kognitiva svikten löper på, förekommer BPSD under olika perioder och i olika styrka. Symtomen kan delas in i grupper, se bild.

– BPSD leder till sänkt livskvalitet och ökat hjälpbehov. Diagnostik och behandling kan minska behov av institution, men för många patienter blir det svårt att kombinera symtomen med att leva ensam, sa Yvonne Freund Levi, docent, överläkare, Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset och läkarchef, MLA Psykiatriska kliniken Norrtälje Tiohundra, medlem expertrådet för geriatriska sjukdomar.

Yvonne Freund Levi

Börja behandlingen med att utreda bakomliggande faktorer så att till exempel läkemedelsbiverkningar, interaktioner, förstoppning och smärttillstånd kan uteslutas. Omvårdnadsåtgärder och anpassning av miljön är grunden för all behandling. Det bemötande patienten får har ofta stor betydelse.

– Den empatiska förmågan hos personalen är viktig och vi bör lära oss mer om hur vi ska ta hand om olika patienter. Vi har idag både patienter och personal från många olika kulturer.

Läkemedelsbehandling

Memantin (Ebixa) och risperidon kan prövas vid agitation och aggressivitet.

Vid depressiva symtom är psykosocialt stöd basen som kan kompletteras med selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. SSRI kan också vara ett alternativ vid agitation och irritabilitet.

Om patienten upplever ångest och oro kan oxazepam fungera vid korttidsbruk och om behandlingen ska pågå under längre tid kan SSRI läggas till.

– Kom ihåg att trappa in och ut SSRI under lång tid. SSRI kan ge QT-förlängning och ibland kan man behöva ta ett EKG innan behandling initieras eller dosändring sker.

Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens. I vissa fall kan risperidon i låg dos användas. Men var även här uppmärksam på risken med kardiovaskulära biverkningar.

– Start low, go slow, sammanfattar Yvonne Freund Levi.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 3.5 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se