Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apixaban blir förstahandsval

Publicerat 2017-03-16

Apixaban (Eliquis) rekommenderas nu i första hand som tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer. I andra hand rekommenderas dabigatran (Pradaxa) eller warfarin. Apixaban rekommenderas också i första hand vid behandling av okomplicerad venös tromboembolisk sjukdom, VTE.

Margareta Holmström

Margareta Holmström. Foto: Kari Kohvakka

Effekt och säkerhet vid behandling med non vitamin K orala antikoagulantia, NOAK, är i studier lika bra som eller något bättre än behandling med warfarin vid förmaksflimmer. Socialstyrelsen har i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård rekommenderat warfarin och NOAK med samma prioritet. Erfarenheten av NOAK har vuxit och uppföljning av kliniska händelser i Stockholm liksom i andra nordiska och amerikanska observationella studier visar att NOAK ger minst lika god effekt och säkerhet som warfarin vid förmaksflimmer.

Apixaban gav färre hemorragiska stroke och allvarliga blödningar samt en lägre mortalitet i jämförelse med warfarin i den pivotala förmaksflimmerstudien. Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK. Apixaban är också den enda NOAK som i en studie på warfarinintoleranta jämförts med acetylsalicylsyra. Rekommendationen gäller vid nyinsättning. Man bör inte ändra en välfungerande antikoagulantiabehandling utan särskilda skäl.

– Valet av apixaban beror på att det är väldokumenterat. I Stockholms läns landsting dominerar apixaban vid nyinsättning. Uppföljning av kliniska händelser i Stockholm visar att NOAK ger minst lika god effekt och säkerhet som warfarin när det används som strokeprofylax vid förmaksflimmer. Vi ser inga subgrupper där warfarin är bättre, inte heller hos äldre (80+) eller patienter med tidigare allvarlig blödning. Därför har vi lyft upp apixaban före warfarin. Warfarin har fler interaktioner med andra läkemedel och kräver återkommande provtagning, vilket är bra för en korrekt dosering, men kan vara ett besvär för patienten, sa Paul Hjemdahl, senior professor, överläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar.

Många fortsätter behandling

Många patienter ska stå kvar på sin behandling med perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer under lång tid. I Stockholm var resultatet mycket bra: 88 procent hämtade ut något antikoagulantium efter ett år och 83 procent efter två år. Det var flest som stod kvar på behandling med apixaban och warfarin. Apixaban har visat jämförbar effekt med lågmolekylärt heparin och warfarin (och med övriga NOAK) som trombosprofylax vid elektiv ortopedisk kirurgi och vid behandling av venös trombos.

– Dokumentation finns också för långtidsbehandling med reducerad dos apixaban (2,5 mg x 2) efter 6–12 månaders behandling vid VTE, vilket saknas för övriga NOAK, sa Margareta Holmström, docent, överläkare, Koagulationsmottagningen,
Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel.

Elin Jerremalm

Senast ändrad