Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Många leversjukdomar svåra upptäcka

Publicerat 2017-05-03

Autoimmun hepatit är ett underdiagnostiserat problem. Beställ laboratorieanalys av antikroppar om du har en patient med förhöjda leverenzymer under ett par, tre månaders tid.

Charlotte Söderman

Charlotte Söderman. Foto: Kari Kohvakka.

Det rekommenderar Charlotte Söderman, med dr, överläkare, Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus. Leversjukdomar är ett av de områden inom specialiserad vård som numera finns med på Kloka Listan.

Till största delen är det kvinnor som får autoimmun hepatit men även män kan drabbas. Undersökning av antikropparna ANA, SMA, SLA, LKM och IgG kan leda till en diagnos. Sjukdomen ger sällan symtom och det innebär att patienterna kan
ha irreversibla leverskador när sjukdomen väl har upptäckts. I första hand behandlas autoimmun hepatit med prednisolon och dosen av kortisonet kan efter en tid sänkas med hjälp av azatioprin. Ibland är levertransplantation nödvändig.

NASH och övervikt

I USA är numera den vanligaste orsaken till organtransplantation skrumplever på grund av NASH, det vill säga icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.

– Tänk på NASH hos patienter med övervikt, diabetes och förhöjda levervärden och remittera för leverbiopsi. Det är en bortglömd grupp patienter och jag tror att det här är en bomb som kommer att brisera snart även i Sverige, säger Charlotte Söderman som också är medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för gastroenterologiska sjukdomar.

Mortaliteten i leversjukdomar har sjunkit kraftigt under senare år och det gäller alla typer av leverproblem. Numera dör 500–600 personer i Sverige per år till följd av leversjukdom. De allra flesta är män och de flesta dödsfallen är relaterade till alkohol.

Stor överkapacitet i levern

Eftersom levern har en stor överkapacitet tar det ofta lång tid innan många av leversjukdomarna kan upptäckas. Det är först när funktionen minskar kraftigt som symtomen uppkommer. Levercirros, det vill säga skrumplever, är antingen en
patologisk eller klinisk diagnos.

– Vi har länge försökt med olika sätt att diagnostisera levercirros med laboratorieprover. PK(INR) och albumin är det vi alltid kommer tillbaka till. Men golden standard för verifiering är leverbiopsi.


Portal hypertension, ascites (bukvätska) och encefalopati (leverkoma) är komplikationer av leversvikt och för alla dessa finns läkemedelsrekommendationer
på Kloka Listan.

– Vid nydebuterad levercirros ska en gastroskopi göras för att vidimera eventuella åderbråck i matstrupen, esofagusvaricer. Det är viktigt att upptäcka och behandla portal hypertension eftersom dödligheten är 20–40 procent vid en förstagångsblödning. Propranolol kan användas som profylax mot blödning i en dos som innebär att pulsen kan sänkas med 25 procent.

Karin Nordin

Senast ändrad