Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Producentobunden läkemedelsinformation allsidig och ojävig

Publicerat 2017-02-09

Läkemedelsindustrin vill självklart, som alla andra bolag och tillverkare, framställa sina produkter i så god dager som möjligt. Det sker genom olika metoder för marknadsföring. Stora pengar läggs på detta men det finns få eller inga belägg för att sådan marknadsföring förbättrar vården.

Information kollega till kollega vid Kloka Listan Forum. Foto Kari Kohvakka.

Mot förskrivarna sker marknadsföringen bland annat genom att läkemedelsrepresentanter besöker vårdcentraler och mottagningar, reklam i facktidskrifter och på webben eller stora sponsrade konferenser.

I en systematisk översikt från 2010 [1] var slutsatserna från ett flertal studier snarare att marknadsföringen medförde sämre förskrivningskvalitet. Ett par studier visade sämre kvalitet vad gällde val av substanser, doser och behandlingstider. Två studier visade på sämre respektive oförändrad följsamhet till riktlinjer. Mer självklart var att marknadsföringen ökade förskrivningen av aktuella läkemedel och medförde högre kostnader.

I en studie från 2016 undersöktes hur förskrivningen hos individuella amerikanska läkare påverkades av läkemedelssponsrade luncher [2]. Inte helt oväntat ökade förskrivningen av de produkter som hade marknadsförts via lunchmöten.

Läkemedelskommitténs information är annorlunda. Vi rekommenderar läkemedel som är bra och säkra baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ibland vill vi också minska förskrivningen av vissa läkemedel. Vi är noga med jäv och det är ingen som tjänar mer pengar på att en viss produkt säljs mer. Informationen är producentoberoende, allsidig och transparent.

Visar det som inte finns

Informationsläkare och informationsapotekare knutna till Stockholms läns läkemedelskommitté erbjuder vårdcentraler och mottagningar rundabordssamtal om evidensbaserad behandling av vanliga sjukdomar. Vi visar den dokumentation som finns för våra rekommendationer, men också den som saknas. Informationen innefattar ofta andra myndigheters rekommendationer och slutsatser som till exempel de från SBU, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Riksrevisionen har nyligen lämnat en rapport [3] om hur staten bör hantera läkemedelsindustrins inflytande. En av de viktigaste rekommendationerna från revisionen är att ”Regeringen bör ge myndigheterna i uppdrag att samverka för en mer producentoberoende styrning med kunskap”. Det är just det som läkemedelskommittén gör.

Förutom rekommendationer vid val av läkemedel har informationsläkare möjlighet att återföra data till förskrivarna. Det kan handla om hur en viss vårdcentral behandlar sina blodtryckspatienter och hur många av dessa som når målblodtrycket <140/90. Eller hur man handlägger akut bronkit där antibiotika i princip saknar effekt. Hur många av dessa patienter får antibiotika trots rekommendation om att avstå? Denna typ av data har blivit möjlig under de senaste 10 åren på grund av att landstinget fått fram databaser som kan kombinera diagnoskoder och läkemedelsförskrivning. Dessutom kan vi på olika sätt få fram kliniska data som exempelvis blodtryck från journaldata.

Många fortbildningstillfällen

Under 2015 besökte informationsläkare/apotekare cirka 210 av länets 220 vårdcentraler. Totalt gjordes 520 vårdcentralsbesök med cirka 4 000 deltagare. Det finns åtta allmänläkarnätverk i Stockholms läns landsting som samarbetar med informationsläkarna. De anordnade 75 fortbildningstillfällen med cirka 2 000 deltagare. Via läkemedelskommittén och expertråden ordnades ytterligare 83 fortbildningstillfällen med 4 200 deltagare.

En utvärdering av informationsläkarnas och informationsapotekarnas fortbildningsinsatser gjordes i januari 2016. Vi frågade 195 allmänläkare om deras uppfattning om fortbildningarna och diskussionerna. Svarsfrekvensen var 40 procent. På en sexgradig skala gav 74 procent av läkarna omdömet ”mycket bra” eller nummer sex. Och 19 procent gav nummer fem eller ”bra”.

Christer Norman

Källa

  1. Spurling GK, Mansfield PR, Montgomery BD, Lexchin J, Doust J, Othman N, Vitry AI. Information from pharmaceutical companies and the quality, quantity, and cost of physicians' prescribing: a systematic review. PLoS Med. 2010 Oct 19;7(10):e1000352
  2. DeJong C, Aguilar T, Tseng CW, Lin GA, Boscardin WJ, Dudley RA.
    Pharmaceutical industry–sponsored meals and physician prescribing patterns for medicare beneficiaries. JAMA Intern Med. 2016 Aug 1;176(8):1114-10
  3. Riksrevisionen. Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? En granskningsrapport från Riksrevisionen. 2016-05-26 Rapport

Senast ändrad