Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Få bra studier om antidepressiv behandling hos äldre

Publicerat 2015-06-08

Nyttan av SSRI vid unipolär depression hos äldre var i korttidsstudier inte påtagligt bättre än placebo. Det visar en aktuell SBU-rapport. Hos de patienter som blev bättre av SSRI kunde underhållsbehandling i upp till ett år förebygga återinsjuknande.

Förutom sju studier med selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, analyserades tre randomiserade studier vid återkommande depression hos äldre med den selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmaren duloxetin (Cymbalta). Duloxetin gav en något bättre effekt än placebo på kort sikt, men gav ofta även biverkningar som till exempel muntorrhet, förstoppning, yrsel och diarré.

– Det är alltid en individuell bedömning vilken behandling patienten ska få. Depression hos äldre är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet och patienten måste få tillräcklig läkartid och en riktig diagnos. Många kroppsliga sjukdomar ökar risken för depression och omvänt försämrar depression prognosen för somatiska sjukdomar. Depressionsbehandling handlar också om att se till patientens hela livssituation. Svåra livsvillkor underhåller depressioner. Äldre som vårdar en demenssjuk make/ maka har ett helt annat liv än den som kan resa och roa sig. God uppföljning är förstås väldigt viktigt, säger överläkare Karin Sparring Björkstén, med dr, specialist i psykiatri och geriatrik, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Annan effekt hos äldre

Hos äldre med depression är kroppsliga och kognitiva symtom vanliga och kan vara mer framträdande än affektiva symtom. Behandlingseffekten hos äldre kan därför skilja sig från den hos yngre. Normalt brukar det ta mellan två och åtta veckor innan en påtaglig effekt på depressionssymtomen kan förväntas. Hos äldre tar det i regel längre tid och de kan dessutom behöva en mer försiktig dostitrering.

– Många äldre har långvariga symtom, men långtidsstudier saknas tyvärr till stor del när det gäller behandling av depression hos äldre. Det är svårt att se vilket värde korttidsstudier har vid dessa tillstånd, säger Karin Sparring Björkstén.

I åldersgruppen över 85 år, hämtade 26 procent av kvinnorna och 16 procent av männen ut antidepressiva läkemedel minst tre gånger under år 2010 i Sverige. I åldersgruppen 65–74 år var motsvarande resultat 10 procent respektive 5 procent.

Problemlösning en möjlighet

Problemlösningsterapi lindrade depressionssymtom hos äldre enligt fem mindre amerikanska studier, men tillgången till sådan behandling är begränsad. Problemlösningsterapi går ut på att patienten identifierar ett eller flera problem i vardagen, genererar alternativa lösningar, väljer en lösning, gör en plan för genomförande och genomför planen. Slutligen sker en utvärdering av hur det fungerat.

– Psykologisk behandling erbjuds i mycket liten utsträckning till äldre. Det behövs fler och större studier för att ta reda på vilka typer av psykologisk behandling som ger bäst effekt, säger Karin Sparring Björkstén.

Åldersgruppen 65 år och äldre utgör idag knappt en femtedel av Sveriges befolkning och är snabbt växande. År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige tillhöra åldersgruppen. För de flesta av slutsatserna i rapporten fanns endast ett begränsat eller otillräckligt vetenskapligt stöd.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depression hos äldre. Rapport januari 2015

Senast ändrad