Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hepatit C-läkemedel – bot till hög kostnad

Publicerat 2015-05-19
Soo Aleman

Leversjukdom är sällan något som en patient själv är uppmärksam på eller söker för eftersom symtomen kommer sent i sjukdomsförloppet och kan bestå av enbart lätt trötthet, säger Soo Aleman.

De nya läkemedlen mot hepatit C är mycket effektiva och kan ge bot mot en livshotande sjukdom. Samtidigt är de så dyra att de hotar att slå undan andra behandlingar. Situationen blir särskilt speciell med tanke på att preparaten går under smittskyddslagen. Hanteringen sker nu med ett nationellt ordnat införande där det råder konsensus om att bara ge läkemedlen till de som är svårast leversjuka.

I dagsläget får alltså inte alla patienter med kronisk hepatit C-infektion tillgång till de nya läkemedlen. Soo Aleman, biträdande överläkare och docent vid Gastrocentrum medicin och Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset och en av de som ingått som expert i den nationella införandeprocessen, menar ändå att hepatit C nu bör få större uppmärksamhet inom primärvården.

– Det finns patienter i primärvården som har en odiagnostiserad smitta. Om levervärdena är förhöjda är det kanske lätt att tro att det beror på något annat, som en hög alkoholkonsumtion. Men glöm då inte bort att testa för virushepatit vid transaminasstegringar, säger hon.

Personer med tidigare eller nuvarande intravenös droganvändning bör få tillgång till test. Det gäller också patienter som har fått blodtransfusion före 1992, som var för tidigt födda och legat på neonatal avdelning mellan 1965─91 eller de som hjärtopererats som barn. Detta gäller oavsett leverprovsförhöjningar. Personer från högendemiska länder kan också behöva testas. I Egypten bär nästan var femte person på viruset som ett resultat av tidigare massvaccinationer mot snäckfeber.

– De tidigare interferonbehandlingarna har många biverkningar som gör att de inte passar för många patienter. Idag har vi säkert många personer inom psykiatrin som vi tidigare nekat behandling på grund av interferoners psykiska biverkningar och som borde skickas tillbaka till infektionskliniken för behandling och uppföljning.

Håller vad de lovar

Soo Aleman menar att de nya läkemedlen hittills är så bra i praktiken som utlovats av företag och i medier. Vid Infektionskliniken i Huddinge har drygt 300 allvarligt sjuka patienter nu fått de nya läkemedlen.

– Det är tabletter som är enkla att ta och få avbryter på grund av biverkningar. Behandlingslängden är kortare idag, det normala är tre månaders behandling med de nya läkemedlen.

Läkemedel för en patient kostar i dagsläget från 400 000 till en miljon kronor. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att preparaten bara ska ingå i läkemedelsförmånen för de svårast sjuka med fibrosstadium F3 och F4, där F4 innebär levercirros. Men eftersom läkemedlen samtidigt faller under smittskyddslagen ska de tillhandahållas kostnadsfritt till patienten. I det nationella samarbetet för ordnat införande prioriteras de svårast sjuka.

– Till att börja med måste vi fokusera på de tusentals människor som har varit smittade länge och som idag har skrumplever eller avancerad fibros. Men efter det måste vi också satsa på de med måttlig ärrbildning i levern, det vill säga fibrosstadium F2, de bör få behandling innan de utvecklar mer avancerad sjukdom.

En fjärdedel av de som smittas blir friska utan behandling, medan tre fjärdedelar utvecklar en kronisk infektion. Tre av tio smittade går vidare till fibrosstadium F2 och uppåt.

– Men för de med fibrosstadium F2 behöver man inte ha bråttom utan vi kan vänta tills läkemedlen får lite lägre priser. Det tar 20─30 år att gå från stadium F0 till F4. Däremot kan jag förstå patienters frustration över att bli nekade behandling i nuläget, när de har burit på en smitta som kan vara stigmatiserande och psykiskt påfrestande och väntat länge på mediciner. När medicinerna nu äntligen finns tillgängliga, så kan vissa inte få dem.

Under 2014 ökade utgifterna för smittskyddsmedel inom Stockholms läns landsting med 250 miljoner kronor och den största delen av det beror på hepatit C-läkemedlen. Det finns en oro för att läkemedlen ska tränga ut andra behandlingar inom vården.

– Samtidigt ska man tänka på att hepatit C redan idag orsakar stora kostnader relaterade till leverskador och att de kommer att öka i framtiden om vi inte gör något åt sjukdomen. Hepatit C har blivit en av de ledande orsakerna till levertransplantation. Om vi kan behandla bort denna infektion hos de mest leversjuka och undvika
levertransplantation hos dem, så är det inte bara vinst för hepatit C-infekterade utan även för andra patientkategorier som behöver en ny lever, avslutar Soo Aleman.

Läkemedel på recept fritt utlärnat mot sjukdom enligt Smittskyddslagen inom Stockholms läns landsting, miljoner kronor per månad. Källa VAL/S. Ronge

Läkemedel på recept fritt utlärnat mot sjukdom enligt Smittskyddslagen inom Stockholms läns landsting, miljoner kronor per månad. Källa VAL/S. Ronge

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 2 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.2 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se

Läkemedel vid hepatit C
Omkring 45 000 personer i Sverige har kronisk hepatit C. De nya läkemedlen måste i de flesta fall kombineras för
tillräcklig effekt. De har direkt antiviral verkan och är till exempel polymerashämmare som är nukleotidanaloger eller icke-nukleotider, proteashämmare eller NS5A-hämmare.

För tillfället finns på marknaden:
• sofosbuvir (Sovaldi)
• simeprevir (Olysio)
• daklatasvir (Daklinza)
• ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni)
• ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax)
• dasabuvir (Exviera)

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel
I arbetet med landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokoll deltar landstingen, Sveriges kommuner och landsting, TLV, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Rådet för nya terapier, NT-rådet, beslutar om rekommendationer. Syftet är att skapa en jämlik vård över hela landet.

Införandeprotokollet för hepatit C rekommenderar behandling av patienter som utvecklat fibrosstadium
F3 eller F4 eller som oavsett fibrosstadium genomgått transplantation eller har svåra extrahepatiska tecken på infektion. Läkemedlen får bara skrivas ut av läkare som har erfarenhet av att behandla hepatit C, som arbetar vid en infektions- eller gastroenterologisk klinik och som kan registrera användningen i kvalitetsregistret InfCare Hepatit. Förskrivningen följs noga av landstinget.

En nationellt samordnad uppföljning sker inom det ordnade införandet. Rekommendationer samt införande-
och uppföljningsprotokoll för nya läkemedel finns på Janusinfo.