Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

IMPROVE-IT ändrar inte lipidrekommendationer

Publicerat 2015-05-06

Den mycket omfattande IMPROVE-IT-studien jämförde tillägg av ezetimib (Ezetrol) 10 mg/dag eller placebo till simvastatin 40 mg/dag. Den presenterades vid det amerikanska hjärtmötet i november, men har förvånansvärt nog inte publicerats ännu.

Studien avsåg högriskpatienter som vårdats för instabil angina eller hjärtinfarkt högst tio dagar innan inklusion vilka hade LDL-kolesterol 1,3─3,2 mmol/l och minst ytterligare en högriskfaktor som flerkärlssjuka, diabetes, perifer eller cerebrovaskulär sjukdom. De 18 144 patienterna följdes upp i sju år vilket motsvarade cirka 100 000 patientår.

Primärt kombinerat effektmått var kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, instabil angina, revaskularisering eller stroke. LDL-kolesterol sänktes med 23 procent med ezetimib jämfört med placebo och LDL-nivåerna var i genomsnitt 1,4 respektive 1,8 mmol/l under studien.

För det primära effektmåttet var den relativa riskminskningen med ezetimib jämfört med placebo 6,4 procent, med en absolut riskminskning av 2,0 procent (0,3 procent/ år). Number needed to treat, NNT, för sju års behandling var 50, motsvarande 350 på årsbasis. Den relativa riskminskningen för de hårda utfallen total död, allvarlig kranskärlshändelse eller stroke var 5,2 procent med NNT = 63 för sju års behandling. Total eller kardiovaskulär död påverkades inte.

En on treatment-analys föranledd av att drygt 7 000 patienter inte fullföljde behandlingen visade liknande resultat. Tolerabiliteten av ezetimib rapporterades vara god och de många bortfallen berodde kanske på att patienterna helt enkelt tröttnade på studien. Publikationer emotses.

Denna megastudie är värdefull i så måtto att den visar att ezetimib kan minska insjuknanden i aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom, men inte överlevnaden. Behandlingsvinsten var dock mycket liten trots mycket hög risk hos patienterna. Kostnaden för att förhindra en primär händelse i den aktuella patientgruppen blir 1,4 miljoner kronor med dagens svenska pris på ezetimib. Ett enklare och billigare alternativ till att lägga till ezetimib är att behandla patienter med mycket hög risk med atorvastatin 80 mg/dag i stället för med ordinär statindosering. För patienter med mycket hög risk som inte tolererar hög dos av en rekommenderad statin kan tillägg av ezetimib övervägas.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar

Senast ändrad

Evidens 2 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.2 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se