Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvinnor når inte målblodtryck som män

Publicerat 2016-04-28

Analyser av primärvårdsdata i SPCCD-databasen visar att kvinnor med hypertoni i medeltal ligger någon millimeter högre i blodtryck än män.

– I en sådan här jättedatabas har någon enstaka millimeter betydelse. Det innebär att det är en större andel kvinnor än män som inte når målblodtryck, säger Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för allmänmedicin.

Jan Hasselström

Resultaten står kvar även efter justering för annan samsjuklighet vilket enligt honom tyder på att det handlar om strukturella skillnader i omhändertagandet av patienten.

– Det har tidigare ofta varit så att kvinnor fått äldre och billigare blodtrycksmedel än män, men idag är ju alla blodtrycksmedel billiga, så det borde inte påverka val av behandling.

Kvinnor har till exempel fått tiazider i högre utsträckning än män med motiveringen att de kan ha en skyddande effekt mot osteoporos. Men det skyddet gäller även för män. Ett annat argument är att kvinnor skulle må bättre av diuretika därför att de lättare får ödem på grund av venös insufficiens. Men enligt Hasselström är det oklart om det stämmer. Biverkningar har också diskuterats, och att kvinnor skulle vara mer känsliga för hosta orsakad av ACE-hämmare.

– Men då borde man välja en angiotensinreceptorblockerare. Hur som helst borde kvinnor komma ner i samma målblodtryck som män. Mycket ligger nog i traditionella mönster. Det är tröga system och om en patient har funnit sig tillrätta med en behandling kan det vara svårt att ändra. Just därför är det viktigt att jobba med frågan i det fortsatta kvalitetsarbetet och att vården fortsätter att reflektera över eventuella genusskillnader i blodtrycksbehandlingen.

Hypertonivården förbättras

Analyser av databasen visar också att vården blir allt bättre på att ta hand om blodtryckspatienterna. Fler nya patienter rekryteras och bland de befintliga ökar andelen som når målblodtryck successivt över de åtta studerade åren. Fler får tillgång till kombinationer av läkemedel.

– I snitt förbättras blodtrycket med en millimeter per år och det borde ge väldigt stora vinster rent sjukdomsmässigt. Detta är sannolikt en av förklaringarna till den minskade kardiovaskulära sjukligheten vi ser i landstinget och i landet.

Betablockad krymper som behandlingsmetod och ges nu framför allt till patienter med samtidig ischemisk hjärtsjukdom. Läkemedel som påverkar reninsystemet anammas successivt. Persistensstudier visar att efter två år håller två tredjedelar kvar vid sin behandling.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 4.3 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

SPPCD
The Swedish Primary Care Cardiovascular Database, SPCCD, är en svensk databas för studier av högt blodtryck. Närmare 75 000 individer med hypertonidiagnos som kontrollerats på 48 vårdcentraler i Stockholm eller i Skaraborg mellan 2001 och 2008 ingår i databasen. Syftet är att studera hur hypertonivården fungerar i praktiken och att forska om till exempel läkemedelsanvändning. Samtidigt blir den en del av ett långsiktigt kvalitetsarbete. Databasen kopplar journaldata till fem nationella register.