Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jämlik läkemedels­användning över landstingsgränser

Publicerat 2017-04-20

När rådet för nya terapier, NT-rådet, ger rekommendationer om användning av läkemedel är målet jämlik och kostnadseffektiv användning av läkemedel i hela Sverige.

Nationellt ordnat införande. Grafik: Ingela Landström/TT-Gruppen.

Nationellt ordnat införande. Grafik: Ingela Landström/TT-Gruppen.

Oavsett bostadsort, ska patienten kunna vara trygg med att rätt läkemedelsbehandling kommer att ges. Samtidigt behövs prioriteringar eftersom resurserna är begränsade. Rådet för nya terapier, NT-rådet, bildades som ett svar på behovet att arbeta landstingsövergripande med dessa frågor. De läkemedel som kan vara aktuella som ärenden för NT-rådet är sådana där det bedöms finnas risk för att introduktionen inte sker på samma sätt i de olika landstingen eller där det finns en oklarhet kring kostnadseffektivitet eller klinisk effekt och nytta. I en rekommendation tar NT-rådet ställning till om man anser att det finns underlag för att använda ett läkemedel eller inte, och det är då en bedömning utifrån den etiska plattformen.

En nominering av ett läkemedel till nationellt ordnat införande kommer i princip alltid via horizon scanning-processen eller från professionen. De flesta läkemedel som granskas av NT-rådet är rekvisitionsläkemedel, alltså för klinikbruk. Då uppdrar NT-rådet åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att genomföra en hälsoekonomisk värdering genom det så kallade klinikläkemedelsuppdraget. Läkemedel som skrivs på recept värderas alltid hälsoekonomiskt av TLV i samband med förmånsbeslutsprocessen.

Det finns två nivåer för samverkan

  • Nivå 1 innebär både hälsoekonomisk värdering av TLV och en NT-rådsrekommendation kopplat till ett införande- och uppföljningsprotokoll.
  • Nivå 2 innebär enbart en hälsoekonomisk värdering och en NT-rådsrekommendation.

Arbetet med ett hälsoekonomiskt underlag sker alltid i dialog med respektive läkemedelsföretag. Producenten behöver ansöka om ett förmånsbeslut och utan kunskapen som företaget har om sitt läkemedel så kan inte alltid en hälsoekonomisk värdering göras. Om det blir aktuellt med att kombinera en rekommendation med ett avtal eller upphandling så är det också en process i dialog med respektive företag.

Osäker värdering

Aktuella och svåra frågor för NT-rådet är dels hur vi ska hantera osäkerheter kring effekt och klinisk nytta i en snabb introduktionsprocess. Det finns sällan många studier att luta sig mot, ibland endast en eller två mindre fas II-studier och den hälsoekonomiska värderingen blir väldigt osäker.

Den andra svåra frågan gäller mycket dyra läkemedel för mycket sällsynta sjukdomar. I sådana fall kan betalningsviljan vara högre än för läkemedel vid andra sjukdomstillstånd med samma svårighetsgrad. Trots detta kan kostnaden för behandlingen bedömas orimligt hög och NT-rådet tvingas avråda landstingen från användning om inte förhandling med företagen ger tillräckligt resultat – ett ofta svårt ställningstagande. Att det är svårt att fatta beslut som innebär att man måste säga nej till en behandling gäller givetvis för alla som arbetar i vården i mötet med patienterna och för de patienter som berörs, framför allt där alternativa behandlingar kanske inte finns att tillgå.

För läkemedel med stor osäkerhet kring effekt blir den fortsatta uppföljningen och ordnat införande väldigt viktig. För arbetet med uppföljning behövs bättre, snabbare och säkrare tillgång till data- och det behovet delar NT-rådet med många andra som arbetar med kvalitetsuppföljning och uppföljning av läkemedelsanvändning. I arbetet med nya läkemedel arbetar vi i NT-rådet mycket tillsammans med TLV och där är min uppfattning att det finns en samsyn och önskan om att fördjupa vårt samarbete.

Vi har en gemensam målsättning att viktiga och effektiva läkemedel snabbt ska komma våra patienter till gagn. Men en snabb introduktionsprocess ställer också krav på uppföljning och utvärdering, och det sanna värdet av en läkemedelsbehandling kanske kommer först efter en tids användning. Då måste vi samtidigt ha en möjlighet att på ett effektivt sätt värdera läkemedlens effekt i den kliniska vardagen.

Gerd Lärfars, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté. Gerd Lärfars är även ordförande i NT-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, sedan februari 2017, ledamot i TLV:s nämnd sedan mars 2017 och ordförande i Stockholms medicinska råd sedan januari 2017.

Senast ändrad

Evidens 2 2017

NT-rådet
Bildades i januari 2015 och arbetar på uppdrag av landstingen. Ledamöter utgörsav en ordförande och sex regionrepresentanter som är utsedda av landstingen. Alla har rösträtt. Till ledamöterna hör också experter inom hälsoekonomi och etik.

Adjungerade ledamöter representerar exempelvis Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC, och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.