Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nedtrappning – väg ur opioidanalgetika­beroende

Publicerat 2015-07-02

– Opioiden trappas långsamt ut. Uttrappningen kan pausas ett tag, men dosen höjs aldrig, säger Kia Melin, överläkare, Smärtteamet syd, Beroendecentrum Stockholm.

Kia Melin

Kia Melin. Foto: Elin Jerremalm

Vid ett seminarium arrangerat av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar berättade Kia Melin om läkemedelsberoende med fokus på opioidanalgetika.

Till TUB-mottagningen sökte totalt 535 patienter förra året. Flest patienter, ungefär en femtedel, sökte för kodeinberoende.

Vanligaste opioidanalgetika på TUB-mottagningen 2014 var:
1. Citodon (kodein+paracetamol)
2. Tradolan (tramadol)
3. Oxycontin (oxikodon)
4. Treo comp (kodein+acetylsalicylsyra+koffein)
5. Oxynorm (oxikodon)
6. Dolcontin (morfin)
7. Ketogan (ketobemidon+dimetylaminodifenylbuten)
8. Morfin

Inom Beroendecentrum Stockholm finns också, förutom TUB-mottagningen, Smärtteamet för patienter som har blivit beroende på grund av smärtproblematik. Bland de som remitterades till Smärtteamet var oxikodon (Oxycontin) vanligast följt av tramadol (Tradolan) och kodein+paracetamol (Citodon).

Kodein omvandlas i kroppen till morfin i varierande grad, hos de flesta omvandlas ungefär en tiondel av kodeinet till morfin. Det är morfinet som utövar den analgetiska effekten. Kodein (i kombinationsbehandling) är den vanligaste receptförskrivna opioiden, följt av oxikodon och tramadol. Tramadolförskrivningen har under flera år minskat och oxikodonförskrivningen ökat. Behandlingsmetoden vid läkemedelsberoende är långsam uttrappning. Nedtrappning från terapeutiska doser, eller strax däröver, kan ske i primärvården (se schema på www.psykiatristod.se).

– Läkemedlet trappas ut med ungefär 10 procent av dosen en till två gånger per vecka. Om det blir för jobbigt för patienten kan uttrappningen pausas ett tag, men dosen höjs inte. Ibland kan klonidin (Catapresan) ges som abstinenslindrande vid nedtrappningen. Omvårdnad är också viktigt, säger Kia Melin.

Förutom uttrappning görs en basutredning för psykisk hälsa samt återfallsprevention.

Insättning kräver plan

Bland de cirka 6 000 patienter som år 2013 förskrivits större mängder av kodeinkombinationer, mer än 700 tabletter per år, i Stockholm hade 70 procent även bensodiazepiner och/eller sömnmedel och/eller antidepressiva. Hur det ser ut med samtidig förskrivning vid större mängder morfin eller oxikodon vet vi inte i nuläget.

– Vid insättning av alla typer av opioider måste läkaren alltid ta hänsyn till riskfaktorer, så som hereditet, pågående beroendesjukdom och psykisk ohälsa. Läkaren som sätter in medlet är ansvarig för att tillsammans med patienten ha en vårdplan för behandlingen och att uppföljning sker.

Den läkare som sätter in en opioid vid långvarig smärta är ansvarig tills överlämning i samråd skett till en kollega.

– Provtagning kan användas för att minska risken för problem med opioider, till exempel leverstatus vid Citodonanvändning. Läkemedelsförteckningen kan användas som kontrollfunktion om det till exempel kan finnas fler förskrivare, säger Kia Melin.

Nyligen publicerades Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vid opioidanalgetikaberoende rekommenderas nedtrappning. Om nedtrappning inte lett till opioidfrihet rekommenderas, inom specialiserad beroendevård, läkemedelsassisterad behandling med kombinationspreparat som innehåller buprenorfin och naloxon (Suboxone).

I den amerikanska manualen DSM-5 ersätts missbruks- och beroendediagnoserna med det samlade begreppet substansbrukssyndrom.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Evidens 2 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 3.6 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

TUB-mottagningen

En specialistmottagning för personer med läkemedelsberoende av lugnande, ångestdämpande, sömnmedel och smärtstillande läkemedel.

TUB-mottagningarna tar inte emot patienter som använder narkotika eller som har ett alkoholberoende. TUB står för Terapi och utvärdering av beroendeframkallande läkemedel.

Inom Beroendecentrum Stockholm finns också Smärtteamet nord och syd för patienter som har blivit beroende på grund av smärtproblematik.

Till TUB-mottagningen blir patienten remitterad, alternativt söker själv. Till Smärtteamet krävs remiss.