Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt hjärtsviktsläkemedel ändrar inte behandlingstrappan

Publicerat 2016-06-13

Entresto är en kombination av angiotensinreceptorblockeraren valsartan och den nya substansen sakubitril.

Sakubitril är en neprilysinhämmare som minskar nedbrytningen av peptider med
kardiovaskulära effekter.

I Paradigm-HF studien minskade sakubitril/valsartan inläggningar på grund av
hjärtsvikt och död jämfört med enalapril 10 mg x 2. Patienternas medelålder var 64 år, 21 procent var kvinnor och samtliga som deltog i studien testades före randomisering avseende tolerablitet för studieläkemedlen. Det är angeläget att följa upp hur detta potentiellt värdefulla läkemedel används i sjukvården.

Enligt nationella NT-rådet (Nya Terapier) kan läkemedlet användas vid behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt, NYHA klass II–IV, hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion, ≤ 35 procent, med kvarstående symtom och behov av ytterligare behandling utöver basbehandling. Läkemedlet är föremål för nationellt ordnat införande och uppföljning.

Basbehandling innebär att:
• Maximalt tolererad dos av ACE-hämmare/ARB bör vara uppnådd innan byte till sakubitril/valsartan.
• Patienten fått individuellt anpassad dos betablockerare.
• Mineralkortikoidreceptorantagonist har provats eller övervägts.
• Patienter med tydlig indikation för sviktpacemaker, CRT, bör ha erhållit detta.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar rekommenderar att start av behandling med sakubitril/valsartan genomförs vid hjärtsviktsmottagning, av förskrivare inom kardiologi eller internmedicin i enlighet med det nationella införandeprotokollet. Användning ska registreras i RiksSvikt-registret med rapportering av bland annat NYHA klass och ejektionsfraktion.

Remittering för ställningstagande till och inledning av behandling med sakubitril/valsartan kan ske till samtliga hjärtsviktsmottagningar i Stockholms
läns landsting.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Priset är 44 kr per dag (styrkorna 49/51 samt 97/103 mg), vilket motsvarar en årskostnad på cirka 16 000 kr.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar

Källa

  1. Nationellt ordnat införande av nya läkemedel. Införandeprotokoll Entresto (sakubitril/valsartan) vid hjärtsvikt
  2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR et al; PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004. PubMed
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Entresto ingår i högkostnadsskyddet för gällande indikation. Nyhet 2016-04-01

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 4.4 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Klokt råd
Säkerställ diagnosen inför behandlingen enligt ”hjärtsviktstrappan”. Eftersträva måldoser och en hjärtfrekvens under 70 slag/minut i vila (vid sinusrytm).