Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triptaner förskrivs utan migrändiagnos

Publicerat 2016-08-24

Förskrivningen av triptaner i Stockholm sker med hög medvetenhet vad gäller säkerhet, men med bristande dokumentation av förskrivningsorsak eller med förskrivning utanför godkänd indikation. Förebyggande migränbehandling behöver användas i större utsträckning.

Mia von Euler och Pia Fris

Vi har genomfört en kombinerad register- och enkätstudie i Stockholms läns landsting och kartlagt förskrivningen av receptbelagda triptaner med fokus på diagnossättning, förekomst av förebyggande behandling och förekomst av kontraindikationer. Användningen av receptfria triptaner har undersökts med fokus på migrändiagnos, anfallsfrekvens och samtidig eller tidigare användning av receptbelagda triptaner.

Eftersom receptfria triptaner endast får säljas på apotek undersöktes även i vilken utsträckning apotekspersonalen erbjuder rådgivning i samband med läkemedelsköpen.

Registerstudien omfattade alla stockholmare, även barn och ungdomar, som under år 2014 blivit nyinsatta på triptaner. Enkätstudien omfattade 49 kunder som köpt receptfria triptaner för eget bruk på tre apotek i Stockholms län under en månads tid hösten 2014. Majoriteten i båda grupper var kvinnor och den genomsnittliga åldern i register- respektive enkätstudien var 39 respektive 40 år. Endast hälften av patienterna med receptbelagda triptaner hade en dokumenterad migrändiagnos under de 10 år som föregick studien och en femtedel saknade helt en dokumenterad huvudvärksrelaterad diagnos. Bland dem som köpte receptfritt hade knappt två tredjedelar fått en migrändiagnos av en läkare och en lika stor andel av patienterna hade någon gång fått receptbelagda triptaner.

Ovanligt med förebyggande behandling

Andelen patienter med förebyggande behandling var låg i båda studiegrupperna, 12 respektive 4 procent. Detta trots att drygt hälften av deltagarna i enkätstudien uppgav att de hade migrän oftare än två gånger per månad. Dokumenterade kontraindikationer (hjärtinfarkt, stroke, TIA eller angina pectoris) förekom hos två procent av patienterna i registerpopulationen.

En majoritet av enkätpopulationen (59 procent) uppgav att de oftast eller alltid blir erbjudna hjälp eller rådgivning när de köper receptfria triptaner på apotek. Patienter som köper receptfria triptaner har oftast använt receptbelagda triptaner tidigare.

Den låga användningen av förebyggande behandling bekräftar vad som setts i andra studier. Nyttan av förebyggande behandling behöver uppmärksammas, inte bara inom hälso- och sjukvården utan även vid rådgivning på apotek.

Migrän är en folksjukdom med en uppskattad prevalens på 15 procent. Anfallsbehandling med konventionella analgetika eller migränspecifika triptaner (selektiva 5-HT1B/1D – agonister, exempelvis sumatriptan och zolmitriptan) syftar till att bryta eller lindra ett pågående anfall, medan förebyggande behandling med framför allt betablockerare eller antiepileptika ges dagligen, för att minska antalet och svårighetsgraden av anfall.

Uppskattningsvis skulle cirka 40 procent av alla med migrän kunna ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men enbart 3–13 procent använder det. Användningen av triptaner har ökat under de senaste åren, både genom en ökad receptförskrivning och ökade köp av ett begränsat sortiment med receptfria triptaner.

Mia von Euler, docent, överläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar och medförfattare till studien

Pia Frisk, apotekare, enheten för analys och utvärdering, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och medförfattare till studien

Källa

  1. Frisk P, Sporrong SK, Ljunggren G, Wettermark B, von Euler M. Utilisation of prescription and over-the-counter triptans: a cross-sectional study in Stockholm, Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Jun;72(6):747-54. PubMed

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 4.4 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Klokt råd
Använd anfallsförebyggande behandling hos patienter med tre eller fler behandlingskrävande migränanfall per månad.