Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Grillad mat: Påverkas läkemedelsbehandlingen?

Publicerat 2017-06-01

I semestertider kommer grillen fram. Hälsoeffekterna av grillad mat har länge debatterats i medierna. Det är kanske mindre välkänt att grillvanorna också kan tänkas påverka läkemedelsbehandlingen.

Foto: iStock

Många läkemedelsnedbrytande enzymer tillhör cytokrom P-450 (CYP) systemet. Vi har lärt oss att dessa enzymer bland annat kan vara inblandade i farmakokinetiska interaktioner. Olika genetiska förutsättningar ger också variationer mellan individer. Vissa enzymer kan hämmas eller induceras av läkemedel eller livsstilsfaktorer.

Vid kolgrillning av kött bildas bland annat heterocykliska aminer och polycykliska aromatiska kolväten. Dessa ämnens metabolism involverar CYP-enzymer som också bryter ner läkemedel. Ett av dem är CYP1A2 och studier har visat att intag av träkolsgrillad mat, i likhet med rökning, kan inducera CYP1A2 i levern. Den högre enzymaktiviteten kan därmed leda till snabbare metabolism av ämnen och läkemedel som i stor utsträckning bryts ner av CYP1A2. Till denna grupp av ämnen hör exempelvis koffein och astmaläkemedlet teofyllin, som till och med använts som verktyg för att studera CYP1A2-aktivitet.

Över hundra läkemedel i klinisk användning, ibland helt olika till sin kemiska struktur, metaboliseras av detta enzymsystem. Det är dock mycket olika för de olika läkemedlen hur betydelsefullt just CYP1A2 är för metabolismen. I de flesta fall får detta sannolikt inte någon klinisk betydelse.

Livsstilsfaktor

Psykosläkemedlet klozapin, antireumatiska leflunomid och sömnmedlet melatonin är tre exempel på läkemedel som vi använder i Stockholm och som bryts ner till ungefär 50 procent eller mer av CYP1A2. I extremfallen, såsom för teofyllin och koffein, anses CYP1A2 stå för över 90 procent av metabolismen. Men det är inte känt om eller i vilken utsträckning sommarens grillvanor påverkar effekterna av dessa.

Grillad mat utgör bara ett exempel på en livsstilsfaktor som kan påverka läkemedelsbehandlingen. Livsstilsfaktorerna rökning och alkohol är liksom ett antal födoämnen inkluderade i beslutsstödet Janusmed interaktioner.

Eva Wikström Jonsson

Senast ändrad