Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 4 2015 tema Depression

Tidningen Evidens
Evidens 4 2015
 • Depression – en allvarlig men behandlingsbar folksjukdom


  Mussie Msghina
  Vi har flera effektiva psykologiska och farmakologiska behandlingsalternativ att välja mellan vid depression. Men att uppnå fullständig remission kräver ofta att ett eller flera behandlingsalternativ testas efter varandra. Eller att en kombination av läkemedel med olika verkningsmekanismer används.
  Läs mer
 • Målet är återvunnen arbetsförmåga och social funktion


  Ullvi Båve
  Det är betydligt vanligare att en depression återkommer än att den inte gör det. Alla patienter som har haft en depression behöver därför ha en förebyggande behandling. Livslång förebyggande läkemedelsbehandling förekommer, och borde sannolikt erbjudas våra patienter oftare.
  Läs mer
 • Sertralinbehandling ökar inte antalet missbildningar


  Användning av serotoninåterupptagshämmarna paroxetin och fluoxetin under graviditet är kopplat till en något ökad risk för fosterskador. För sertralin ses däremot inget samband.
  Läs mer
 • Rätt diagnos för bästa behandling


  Sandra af Winklerfelt
  Recidiverande depression eller första episod? Bipolär sjukdom, fobi, utmattning, ätstörning, beroende eller ångest? Den strukturerade intervjun MINI är ett diagnosverktyg som fungerar i primärvården.
  Läs mer
 • Erbjud östrogen till rätt patienter


  Efter menopaus kan lokal östrogenbehandling minska besvär med torra slemhinnor och urinvägsinfektioner utan att det medför någon ökad risk för bröstcancer. Behandlingen bör ges resten av livet. Det framkom vid seminariet Östrogenbrist – ett försummat tillstånd?
  Läs mer
 • Bra effekt av mjukgörare vid eksem  Mjukgörare har god effekt vid atopiskt eksem. Karbamid är det innehållsämne som är bäst dokumenterat enligt en ny systematisk översikt utförd på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar.
  Läs mer
 • Patientfall depression


  Lars var i 30-årsåldern då han kom till mig för två år sedan. Han hade några år innan dess fått diagnosen depression och läkaren i primärvården hade testat citalopram.
  Läs mer
 • Primärvården måste anpassas efter nutidssjukdomarna


  Kersti Ejeby
  Vid Gustavsbergs vårdcentral lämnar läkarna allt oftare över diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa till psykologer. Det är ett sätt att modernisera primärvården och att låta psykiska problem ta större plats på vårdcentralen, menar verksamhetschefen Kersti Ejeby.
  Läs mer
 • Nytt program för omvårdnad underlättar för sjuksköterskan  Arbeta evidensbaserat med omvårdnaden. Nu finns omvårdnadsdiagnoser med aktiviteter för depression, schizofreni och suicid i Psykiatristöd.
  Läs mer
 • Allt nytt är inte bättre


  Användningen av nya, så kallade innovativa, läkemedel är ett återkommande inslag i samhällsdebatten. Kritiken handlar om att introduktionen av nya läkemedel går trögt i Sverige och att de nya läkemedlen inte får tillräckligt utrymme i vården.
  Läs mer