Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Primärvården måste anpassas efter nutidssjukdomarna

Publicerat 2015-10-05

Vid Gustavsbergs vårdcentral lämnar läkarna allt oftare över diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa till psykologer. Det är ett sätt att modernisera primärvården och att låta psykiska problem ta större plats på vårdcentralen, menar verksamhetschefen Kersti Ejeby.

Kersti Ejeby

Kersti Ejeby. Foto: Karin Nordin

– Nästan var tredje patient man möter som läkare har psykisk ohälsa och om man inte kan diagnostisera den rätt och ge evidensbaserad behandling så är det frustrerande, man kan inte hjälpa patienten, säger Kersti Ejeby, distriktsläkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs vårdcentral.

Hon har arbetat i Gustavsberg sedan 1992 och kunde redan från början konstatera att mycket av det som tyngde i läkarrollen var just psykisk ohälsa bland patienterna och brist på behandling i primärvården. Specialistutbildningen har enligt henne fokuserat på kroppen till 95 procent och på det mentala till 5 procent. För att få till en förskjutning i förhållandet påbörjade hon ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Syftet var att undersöka effekter av att använda psykologer i primärvården och projektmedlen var tillräckliga för att anställade första psykologerna i Gustavsberg.

Nya vårdval för psykosociala insatser 2008 och ytterligare forskningsmedel och pilotprojekt har sedan gett mer resurser. Idag är 18 psykologer anställda vid vårdcentralen och de gör en stor del av att sortera, diagnostisera och behandla patienter med psykisk ohälsa, både barn och vuxna. Vårdcentralen har tillsammans med Djurö vårdcentral 35 000 patienter listade och erbjuder kognitiv beteendeterapi, KBT, vid ångest, depression och stress.

– Läkarna här älskar att vi har psykologer på plats eftersom de äntligen kan erbjuda någonting utöver läkemedel. Och befolkningen älskar det här. Vi måste inse att idag har vi stora besvär av psykisk ohälsa i samhället och då behöver vi anpassa vården efter de nutidssjukdomar som människor lider av.

Gustavsbergs vårdcentral är ett kompetenscentrum som fått i uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hantering av psykisk ohälsa i primärvården. Alla vårdcentraler kan erbjuda psykolog eller kurator i nuläget men hur gör de som vill ha mer stöd av psykologer?

– Gå våra utbildningar. Primärvården behöver mer utbildning kring psykisk ohälsa. Det har inte funnits vårdprogram för kuratorer och psykologer sedan de började i primärvården på 90-talet. Ingen uppföljning heller. Vi erbjuder nu utbildningar med medel från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och det är ett vårdprogram på gång. På det sättet kan primärvården lära sig hur vi tar hand om denna grupp patienter och vi kan arbeta för förståelse att både kuratorer och psykologer behövs i teamet.

Vill minska sjukskrivningstiden

Vårdcentralen har nyligen dragit igång ett pilotprojekt där mindfulness testas som metod vid stress. Anledningen är att det efterfrågas av patienter och kanske kan det leda till ett fullt forskningsprojekt. Ett stort forskningsfokus är annars sjukskrivningar relaterat till psykisk ohälsa. I ett projekt som nyligen avslutats utvärderades en ny manual som bygger på KBT hos patienter med stressproblematik eller utmattningssyndrom. En del av patienterna fick dessutom en tilläggsbehandling med särskilt fokus på arbetssituationen och förhoppningen är att detta kan minska sjukskrivningstiden. Studien genomfördes på fyra vårdcentraler och i skrivande stund finns inga färdiga resultat.

– Men det ser lovande ut och i så fall har vi en behandling som minskar sjukskrivning som skulle kunna spridas till övriga primärvården.

Kersti Ejeby kan inte säga om läkemedelsförskrivningen har påverkats av alla andra insatser som görs på hennes vårdcentral.

– Vår kunskap om psykisk ohälsa gör ju att vi upptäcker många fler patienter med problem – även det påverkar ju läkemedelsförskrivningen.

Karin Nordin

Senast ändrad