Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rätt diagnos för bästa behandling

Publicerat 2015-10-08

Recidiverande depression eller första episod? Bipolär sjukdom, fobi, utmattning, ätstörning, beroende eller ångest? Den strukturerade intervjun MINI är ett diagnosverktyg som fungerar i primärvården.

Sandra af Winklerfelt

Sandra af Winklerfelt

– Med vår kliniska blick kan vi hitta hälften av depressionsfallen. Men att enbart lita till en enkel anamnes då vi frågar om nedstämdhet, sömn och sjukdom i släkten blir ofta lite för flummigt. Då är det lätt att det blir SSRI på lite allt möjligt, säger Sandra af Winklerfelt, allmänläkare vid To Care HLM City och verksam i ett kompetensteam för psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral, Akademiskt primärvårdscentrum.

Hon ger flera argument för att differentialdiagnostiken är viktig för behandlingen. Serotoninåterupptagshämmare, SSRI, ska användas vid måttlig till svår depression, medan kognitiv beteendeterapi, KBT, eller psykodynamisk behandling kan vara bättre vid mildare former. Vid ångest relaterad till livssituation och vid specifika fobier är inte SSRI effektiva och vid tvångssyndrom ska dosen av SSRI vara särskilt hög. Det diagnosinstrument som har starkast stöd är Mini International Neuropsychiatric Interview, MINI. Det är ett formulär som bas för intervju som alla vårdcentraler inom Stockholms läns landsting ska kunna erbjuda patienterna. Rekommendationen är att använda MINI, åtminstone vid tre situationer:

  1. Om patienten inte svarat på behandling med SSRI efter två månader. Här kan det till exempel röra sig om bipolär sjukdom som har missats eller om ångestsyndrom eller fobi där det ofta krävs KBT i kombination med SSRI.
  2. Om patienten har oklara somatiska symtom sedan två månader tillbaka som inte kan förklaras på annat sätt eller om patienten hör till dem som söker vård ofta av olika anledningar.
  3. Om patienten har oklar psykisk ohälsa.

MINI är uppbyggd av moduler och om svaret blir nej på de första frågorna, huvudkriterierna, går det sedan att hoppa över resten av frågorna i den modulen. För patienter med en enklare sjukdomsbild eller med enstaka symtom går det därför ganska fort. Men vid större samsjuklighet berörs fler av modulerna och en fullständig MINI tar cirka 25 till 30 minuter att genomföra. Läkare, kurator eller psykolog kan efter utbildning göra intervjun och Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder kurser kring verktyget.

– Diagnostik är grundläggande. MINI kan ofta visa att det man trodde var en depression i själva verket var en ätstörning, ett beroende eller något annat.

Sandra af Winklerfelt kommenterar diagnosverktyg
SCID-I:
Det mest avancerade. Men det behövs licens att använda det och det är för omfattande för primärvården.

MINI: Enklare för primärvården att använda, ger differentialdiagnoser men är mindre lämpligt för uppföljning. Finns i svensk version på www.viss.nu och är fri att kopiera. Version 7.0 är på gång.

PHQ-9: Om man snabbt vill ta reda på om det rör sig om en depression eller inte, till exempel efter en stroke. Men ger inte differentialdiagnoser.

MADRS: Egentligen inget diagnosverktyg även om det ibland används så. Har visst stöd för att mäta depressionsdjup och för uppföljning av behandling.

BDI-II: har inte tillräckligt stöd i senare forskning. Ger inte differentialdiagnostik


Karin Nordin

Senast ändrad