Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

NOAK ger bra resultat i Stockholm

Publicerat 2016-12-20

Behandling med NOAK är lika bra eller något bättre än behandling med warfarin. Det visar real life-data från Stockholms läns landsting, SLL.

Glöm inte antikoagulantiabrickan! Finns för både warfarin och NOAK.

Behandling av patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer, FF, med nya orala antikoagulantia, NOAK, har i de multinationella kliniska prövningarna gett lika bra eller bättre strokeprevention och säkerhet avseende allvarliga blödningar jämfört med warfarin. Men studiernas resultat kan inte enkelt generaliseras till vanlig sjukvård [1].

Efter en period med informationsaktiviteter i sjukvården och bevakning av uppföljande dokumentation rekommenderades i Kloka Listan 2015 apixaban (Eliquis) i första hand jämte warfarin och dabigatran (Pradaxa) i andra hand. Slutsatserna av en nätverks-metanalys av de stora studierna var att apixaban har försteg före de övriga NOAK vid FF [2].

Stockholms läns läkemedelskommittés rekommendation av NOAK i Kloka Listan ledde till stora förändringar av val av antikoagulantia. Framför allt apixaban ökade markant medan både warfarin, rivaroxaban (Xarelto) och dabigatran minskade [3]. Trenden har förstärkts under 2016. Totalt i hela FF-populationen dominerar dock warfarinbehandling fortfarande med cirka 22 000 behandlade patienter jämfört med drygt 11 000 för NOAK.

En analys av FF-patienters utköp av något oralt antikoagulantia över tid visade en mycket god persistens i SLL, 88 procent efter ett år och 83 procent efter två år. Den var signifikant högre med warfarin och apixaban jämfört med övriga NOAK [4].

Unika möjligheter i SLL

Eftersom det finns viktiga skillnader mellan klinisk prövning och vanlig sjukvård är det viktigt att följa upp hur det går för nya läkemedel i praktiken. Intresset för NOAK-behandling av FF-patienter är stort världen över. Allt fler så kallade real life-studier med olika metodik och datakällor publiceras. I SLL har vi unikt goda möjligheter att följa alla FF-patienter i regionen via VAL-databasen med alla invånares sjukvårdskontakter och diagnoser, samt läkemedelsutköp från apoteken.

Vår första observationella analys av utfall med NOAK- jämfört med warfarinbehandling presenterades nyligen som föredrag vid det Europeiska kardiologmötet [5]. Alla patienter med icke-valvulärt FF i SLL som fått nyinsättningar av warfarin (n=12 938) eller NOAK (n=9 292) under åren 2012–2015 analyserades. De två co-primära utfallen var TIA/ischemisk stroke/död (inklusive ospecificerad stroke) och allvarlig blödning (inklusive hjärnblödning). Huvudfynden är att effekt och säkerhet med NOAK är lika bra som eller något bättre än warfarin i hela patientgruppen. NOAK verkar vara jämförbart med warfarin även i särskilt känsliga subgrupper som patienter över 80 år och patienter som haft en tidigare allvarlig blödning [5]. Preliminära resultat finns ännu bara som abstrakt. Det pågår kompletterande analyser inför vetenskaplig publicering men resultaten har inte ändrat de preliminära slutsatserna.

Paul Hjemdahl
senior professor, överläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar
Tomas Forslund
distriktsläkare Gröndals vårdcentral
Björn Wettermark
docent, apotekare, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Hjemdahl P, Braunschweig F. Jämförande värdering av nya orala antikoagulantia (NOAK) vid förmaksflimmer. www.janusinfo.se/vardering_NOAK
  2. Lip GYH, et al. Relative efficacy and safety of non-Vitamin K oral anticoagulants for non-valvular atrial fibrillation: Network meta-analysis comparing apixaban, dabigatran, rivaroxaban and edoxaban in three patient subgroups. Int J Cardiol 2016;204:88-94
  3. Hjemdahl P. NOAK ett år på Kloka listan för strokeprofylax vid förmaksflimmer. Evidens nr 1, 2016. www.janusinfo.se/noak_Kloka_listan
  4. Forslund T, Wettermark B, Hjemdahl P. Comparison of treatment persistence with different oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Mar;72(3):329-38
  5. Forslund T, Wettermark B, Hjemdahl P. Stroke and bleeding with NOAC and warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation in the Stockholm healthcare system. Eur Heart J 2016;37(Abstract suppl.):792. Abstract 3987.

Senast ändrad