Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Protonpumpshämmare interagerar med vitamin B12

Publicerat 2016-12-20

Protonpumpshämmare kan minska absorptionen av peroralt vitamin B12, cyanokobalamin. Det gäller särskilt vid långvarig behandling.

Bild: iStock.com/photka

Detta är en farmakokinetisk interaktion, där protonpumpshämmaren påverkar cyanokobalamins omsättning i kroppen genom att minska dess upptag. I interaktionstjänsten Sfinx faller interaktionen ut som en B4-interaktion, vilket innebär att interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar samt att det finns data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation.

Bedömningen grundas bland annat på en randomiserad kontrollerad klinisk prövning på tio friska frivilliga som fick omeprazol 20 eller 40 mg/dag. Absorptionen av cyanokobalamin minskade från 3,2 procent till 0,9 procent hos de som behandlades med 20 mg omeprazol dagligen. Motsvarande siffror för behandling med 40 mg omeprazol dagligen var 3,4 procent respektive 0,4 procent. I en annan studie på patienter som tidigare haft ulcus duodeni sågs liknande resultat, och författarna föreslog att patienter som behandlas med protonpumpshämmare under mer än fyra år ska monitoreras avseende B12-brist. Effekten förefaller mest uttalad hos de som uppnår den mest kompletta hämningen av magsyrasekretionen.

Personer med genetiskt betingad lägre aktivitet hos enzymet CYP2C19 får högre plasmakoncentration av omeprazol och därmed potentiellt större risk för B12-brist vid samtidig behandling.

Eva Wikström Jonsson

Senast ändrad