Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sexualitet, cancer, trombos och p-piller

Publicerat 2016-10-07

Lust, upphetsning och sexuell tillfredsställelse blev sämre för kvinnor som tog p-piller jämfört med de som fick placebo.

Angelica Lindén Hirschberg

Angelica Lindén Hirschberg

– Det första p-pillret registrerades 1964 och idag känner vi till mycket om effekter och risker av p-piller. Erfarenhetsmässigt vet vi att en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor slutar med p-piller är en negativ inverkan på humöret. Däremot vet vi väldigt lite om hur livskvalitet och sexualitet påverkas av p-piller, sa Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd obstetrik och gynekologi, när hon föreläste under expertrådets utbildning om antikonception.

Hon ledde nyligen en studie med 340 friska, frivilliga kvinnor som randomiserades till behandling med antingen placebo eller kombinerade p-piller med levonorgestrel och etinylöstradiol. Studien var dubbelblindad och pågick i tre månader vid Karolinska universitetssjukhuset. Det primära utfallsmåttet för sexualitet utgjordes av en sammanslagning av sju komponenter som värderades med skattningsverktyget Profile of Female Sexual Function, PFSF. Det var ingen skillnad i det sammanslagna måttet mellan behandlingsgruppen och placebogruppen och det gäller även för de enskilda delarna orgasm, sexuellt svar, angelägenhetsgrad och självbild. Däremot medförde p-piller en försämring av lust, upphetsning och tillfredsställelse.

– Skillnaderna är små, men kan ha betydelse för enskilda individer. Resultaten understryker att all hormonell antikonception ska vara individualiserad.

P-piller som behandling

Kombinerad hormonell antikonception som innehåller både gestagen och östrogen kan användas för behandling av dysmenorré och rikliga menstruationer med järnbristanemi. De har också ofta gynnsam effekt på akne och förekomst av ovarialcystor. Östrogendominerade kombinerade metoder kan även fungera för behandling av ökad kroppsbehåring. Men det tar ofta lång tid, ett halvt år innan någon effekt kan ses och flera år till full effekt.

Cancer och hormonell antikonception

Kombinerade p-piller ger något ökad risk för bröstcancer under pågående medicinering. När behandlingen avbryts minskar risken successivt igen.

– För de flesta kvinnor har denna riskökning ingen klinisk betydelse eftersom bakgrundsrisken är så låg för unga kvinnor, förklarade Angelica Lindén Hirschberg.

En ökad risk finns också för cervixcancer efter fem års användning av kombinerade p-piller. Den här riskökningen försvinner inom tio år efter avslutad behandling.

– Cervixcancer har också en koppling till HPV-virus. Det är möjligt att den ökade risken för cervixcancer har mer att göra med sexualvanor än med p-pillret i sig.

Däremot minskar risken för ovarial-, endometrie- och kolorektalcancer med kombinerade p-piller.

Det är väl känt att hormonell antikonception ökar risken för venös tromboembolism. Incidensen för p-pilleranvändare ligger på 5–12 fall per 10 000 kvinnoår. Motsvarande siffra för icke-användare är två fall. Detta kan jämföras med incidensen vid graviditet som är 10–30 fall per 10 000 år.

– Kombinerade metoder med levonorgestrel, norgestimat och noretisteron har lägst risk. Det är därför vi rekommenderar kombinationer med levonorgestrel i Kloka Listan, sa Angelica Lindén Hirschberg.

Karin Nordin

Källa

  1. Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, Johannesson M, Hirschberg AL. Combined Oral Contraceptives and Sexual Function in Women - a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Aug 15:jc20162032. PubMed

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 5.2 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Lena Marions

Lena Marions

Birgitta Norstedt Wikner

Birgitta Norstedt Wikner

Mer från seminariet:
P-piller säkert vid amning