Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Självtestning gav frihet och kontroll

Publicerat 2016-11-21

När patienten själv får mäta sitt PK(INR)-värde hemma och även justera läkemedelsdosen ökar tryggheten och delaktigheten. Ett projekt med självtestning hos 2 000 patienter med indikation för antikoagulantia i Stockholm har nu utvärderats.

– Självtestning är en stor vinst för många patienter. De lär sig mer om sin behandling och blir därför mer delaktiga i den och kan leva ett friare liv. De slipper ta ledigt från jobbet för att åka till ett laboratorium gång på gång. Och tryggheten ska man inte underskatta. Många hakar upp sig på farorna med warfarin, att det används som råttgift, och när de kan mäta sina egna värden känner sig många mer trygga med behandlingen.

Det säger Britt-Marie Underwood, sjuksköterska på Antikoagulationsmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Där är hon ansvarig för att ta emot patienter på remiss från primärvården och se till att de kan starta mätning av PK(INR)-värdet med egen apparat hemma. Verksamheten har bedrivits som ett projekt i tre år vid mottagningarna på Karolinska Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Det har nu utvärderats med en enkät till deltagarna som visar att upplevd delaktighet och trygghet i behandlingen har ökat under projekttiden. Patienterna kallas inledningsvis till en gruppträff med 30–40 deltagare där en läkare föreläser om koagulationskaskaden, interagerande läkemedel och om hur kost och motion kan påverka behandlingen.

Efter den två timmar långa teoriutbildningen samlas patienterna i mindre grupper för demonstration av apparaten och stickteknik. Innan patienten anses helt redo för att mäta sina värden på egen hand krävs kalibrering med fyra jämförelseprover från traditionell laboratoriemätning. Britt-Marie Underwood utvärderar också att patienten har vissa baskunskaper, till exempel att tätare blodprovskontroll behövs vid infektioner, stora förändringar i vardagen eller semester. De flesta patienter får med sig ett schema med individuell dosjustering vid avvikande värden.

Britt-Marie Underwood

Britt-Marie Underwood

– Patienten får själv ge förslag på dosjustering vid olika scenarier. Många är väldigt nervösa över detta men de blir stärkta när de märker att de klarar det och att de också förstår hur till exempel mat med K-vitamin kan påverka behandling.

Husläkarens ansvar

Primärvårdsläkaren har fortsatt ansvar för patientens behandling. Men i journalen ger Britt-Marie Underwood individuella rekommendationer om hur ofta självtestning bör ske. Enligt den utvärdering som gjorts har det visat sig att patienterna sedan kommer in till traditionell vård för att kalibrera apparaten en gång i halvåret och att det innebär att metoden är säker och tillförlitlig.

– Jag skulle vilja ha mer dialog med husläkarna om ansvarsfördelning. Om projektet fortsätter kommer vi att sprida information om utbildningen och verka för ett utökat samarbete kring patientgruppen.

Under projekttiden står landstinget för hemtestningsapparatens kostnad på cirka 7 000 kronor. Det krävs också testremsor som kostar nära 40 kronor styck samt nålar. Enligt Britt-Marie Underwood beräknar landstinget att kostnaden för utbildningen i snitt är betald efter tre års tid med självtestning jämfört med traditionell vård. Men det gäller att utbildningen är så bra att patienten kan känna sig trygg och att testremsorna används precis så mycket som behövs och inte förbrukas för fort.

Karin Nordin

Senast ändrad