Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Följ indikatorerna för dina patienter i PrimärvårdsKvalitet

Publicerat 2017-11-24

I nuläget har cirka 500, eller 40 procent, av Sveriges vårdcentraler möjlighet att följa sina kvalitetsdata i PrimärvårdsKvalitet. 150 av dem finns i Stockholm och använder Medrave för att ta fram och visa data automatiskt utan extra registreringar.

Exempel på gränssnitt hos en vårdcentral i PrimärvårdsKvalitet. Över: Andel patienter med demens och läkemedel som kan påverka kognitionen. Under: Uppföljningsbesök för patienter med demens.

PrimärvårdsKvalitet innehåller cirka 100 olika kvalitetsindikatorer som speglar primärvårdens breda verksamhet med kronisk sjukdom, akuta infektionssjukdomar, rehab eller kontinuitet.

För att enkelt kunna följa upp Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre finns dessa fyra i PrimärvårdsKvalitet:

» Andel patienter ≥75 år som förskrivits läkemedel som bör undvikas av äldre om inte särskilda skäl föreligger.

» Andel personer ≥75 år som förskrivits ett eller flera läkemedel för vilken användning och dosering behöver anpassas till njurfunktion, vars njurfunktion är uppmätt senaste 12 månaderna.

» Andel patienter ≥75 år som förskrivits oxazepam av alla som behandlas med lugnande medel.

» Andel patienter ≥75 år som förskrivits zopiklon av alla som behandlas med sömnmedel.

För alla personer med komplexa behov, som sköra äldre, behöver vården planeras. Individens behov avgör vilka insatser och planer som behövs, till exempel medicinsk vårdplan, omvårdnadsplan och/eller rehabiliteringsplan. Personer som har stöd från Socialtjänsten har dessutom en genomförandeplan som beskriver insatserna. När det finns mer än en plan för individens vård finns det behov av samordning. Då ska en Samordnad Individuell Plan, SIP, upprättas tillsammans med patienten samt närstående när så är lämpligt. Utöver Socialstyrelsens indikatorer ovan lanseras därför indikatorer för att kunna identifiera och följa upp patienter med behov av samordnade insatser:

» Andel patienter med SIP upprättad senaste 18 månaderna av alla listade patienter.

» Andel patienter med SIP upprättad senaste 18 månaderna och där uppföljning av SIP har skett senaste 6–12 månaderna efter att den upprättats.

» Kontinuitetsindex för patienter som har SIP upprättad senaste 18 månaderna.

Stina Gäre Arvidsson, distriktsläkare, Sveriges kommuner och landsting, SKL

Senast ändrad