Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olämpliga läkemedel till äldre minskar

Publicerat 2017-11-22

Andel av individer 75+ med något receptköpvarje kvartal i Stockholms läns landsting

Sedan Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre publicerades första gången har många insatser gjorts för att minska användningen av de läkemedel som anses olämpliga hos äldre om inga särskilda skäl föreligger. Det gäller antikolinerga läkemedel, långverkande bensodiazepiner, tramadol och propiomazin. Receptförskrivningen har glädjande nog sjunkit och fortsätter att sjunka för dessa läkemedel. Vid den senaste uppdateringen av Socialstyrelsens indikatorer har även kodein, glibenklamid, doxasozin och terazosin lagts till de läkemedel som bör undvikas.

Även förskrivningen av NSAID minskar. NSAID bör användas med försiktighet till äldre på grund av ökad blödningsrisk och risker för patienter med hjärtsvikt och nedsatt njurfunktion. Vissa NSAID har även visat sig öka risken för hjärtinfarkt och stroke. NSAID kan även köpas utan recept varför den totala minskningen kan vara mindre än vad grafen nedan visar.

Förskrivningen av antipsykotiska läkemedel hos äldre bör begränsas till psykotiska tillstånd och korttidsbehandling vid svår aggressivitet. Här har andelen av receptförskrivna läkemedel planat ut.

Kristina Persson, apotekare, expertrådet för geriatriska sjukdomar

Senast ändrad