Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Psykofarmaka som ger fetma

Publicerat 2017-01-08

Flera psykofarmaka är kända för att ge viktuppgång, men det går att göra val som begränsar de metabola biverkningarna. Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar:

Mussie Msghina

Mussie Msghina

Finns det en samsjuklighet mellan psykos och fetma?

– Många personer med psykos lever inte hälsosamma liv. Det är ovanligt med regelbunden fysisk aktivitet, sju av tio röker och många har svårt att hålla sig till hälsosam mat. Risken att utveckla diabetes är därför högre hos personer med schizofreni. Personer med psykos har i genomsnitt 10–25 år kortare livslängd än medelbefolkningen och dör i många fall av kardiovaskulära sjukdomar. Vi måste därför anstränga oss noga med att anpassa läkemedelsval och dosering så att vi inte påskyndar det negativa metabola förloppet.

Vilken sjukdom ska prioriteras högst vid behandling?

– Psykos är en mycket allvarlig sjukdom och funktionsnedsättningen skattas vara lika stor som vid terminal cancer. Psykossjukdomen måste därför prioriteras även om det innebär viktuppgång vid behandling. Psykofarmaka är ofta nödvändig för att patienten ska kunna få ett liv med livsstilsfrämjande vanor.

Men vi måste självklart arbeta multidisciplinärt och se hela människan framför oss. Om patienten går upp i vikt tidigt måste strategin ses över, vi brukar ofta använda sju procents viktuppgång som ett riktmärke. Unga personer är känsligare för den här typen av biverkningar vilket är bra att ha i åtanke från början.

Kan metabola biverkningar av psykosmedel undvikas?

– Ja, gör ett klokt val av läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté rekommenderar aripiprazol och risperidon för att de inte har uttalade metabola biverkningar. Olanzapin och klozapin är de neuroleptika som ger störst viktuppgång och är av den anledningen inte förstahandsalternativ. Klozapin har en särställning eftersom det fungerar vid behandlingsrefraktär psykos, så där är det tyvärr inte alltid lätt att byta till något annat. Använd ytterst väl avvägda doser. Gör en stor ansträngning för att undvika onödiga biverkningar som kan leda till sänkt livskvalitet.

Vad säger du om depression och läkemedel som ger viktökning?

– Inom depressionsområdet är problemet inte lika stort. Mirtazapin kan ge viktökning och eftersom behandlingen bör pågå under ett helt år, till fullständig remission, bör vi ha koll på vikten under hela tiden.

Karin Nordin

Senast ändrad