Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vad händer med läkemedelsavfallet när det har lämnat vårdgivaren?

Läkemedelsavfall skickas till en godkänd förbränningsanläggning för läkemedelsavfall. Läkemedelsavfallet från Stockholms Läns Landsting skickas till Vattenfall i Uppsala, där det förbränns och blir till fjärrvärme. Det ställs särskilt höga miljökrav på anläggningar där farligt avfall förbränns, inte minst på rökgasreningen. Rökgaserna från avfallsförbränningen renas i flera steg och utsläppen övervakas kontinuerligt. Restprodukter från förbränningen tas omhand på ett säkert sätt.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06