Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Följsamheten till Kloka Listan ökade med två procent

Publicerat 2010-02-05

Landstingets långsiktiga satsning på ökad kvalitet i läkemedelsförskrivningen, gav 2009 positiva resultat: Följsamheten till tre av sju Kloka råd förbättrades och följsamheten till Kloka Listan steg med två procentenheter. Andelen länsinvånare som fick antibiotika minskade med tre procentenheter. Däremot steg försäljningen av PPI trots råd om att undvika att förskriva detta till patienter med funktionell dyspepsi.

Det Kloka rådet om att undvika kinoloner vid UVI följdes under 2009 till 85 procent, varför målet uppnåddes. Även råden om minskad antibiotikaförskrivning och att i första hand välja simvastatin som blodfettssänkande läkemedel fick ökat genomslag. Andelen patienter som fick antibiotika sjönk med två procentenheter, se Figur, men antibiotikaanvändningen i Stockholms län är fortfarande högst i landet. Andelen penicillin V till små barn ökade men är trots detta bland landets lägsta.

Rådet att välja ACE-hämmare framför ARB fick genomslag vid nyinsättning. Den totala andelen ARB förblev ändå oförändrad. Flera råd fick bristande genomslag, som att öka förskrivningen av medel vid alkoholberoende, minska förskrivning av PPI eller öka medellångverkande humaninsulin vid nyinsättning mot typ 2-diabetes. Totalt steg följsamheten till Kloka Listan med två procentenhetertill 77 procent.

Läkemedlen steg något mindre i belopp än tidigare och topplistan över läkemedel till flest patienter förblev relativt oförändrad, se Figur. Några nya generiska specialläkemedel, tendens till större kostnadsmedvetenhet på akutsjukhusen, ökad följsamhet till Kloka Listan samt ökat bruk av generiska läkemedel inom öppenvården och till lägre priser, bidrog till utvecklingen.

Senast ändrad