Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hälften av alla barn hämtade ut läkemedel på recept 

Knappt hälften av alla barn hämtade ut läkemedel på recept under 2015.

Läs rapporten Barns vårdkonsumtion och läkemedelsanvändning i Stockholms län

Det fanns 485 011 barn 0–17 år i Stockholms län i december 2015, vilket motsvarar 22 procent av befolkningen. Drygt 70 procent (345 771) av barnen hade under året minst en vårdkontakt, varav de flesta besökte en husläkare. Den vanligaste diagnosgruppen för en vårdkontakt var andningsorganens sjukdomar.

Nästan 18 000 barn besökte en specialistläkare och drygt 16 000 barn blev inlagda på sjukhus under 2015. De vanligaste orsakerna till inläggning för spädbarn (0–1 år) var diagnoser i samband med nyföddhetsperioden som till exempel andningssvårighet och gulsot. Förskolebarnen (2–6 år) blev inlagda för sömnstörningar, sjukdom i halsmandlarna och astma. För skolbarn (7–17 år) var de vanligaste orsakerna till inläggning akut blindtarmsinflammation, fraktur på underarmen, psykiska störningar och beteendestörningar.

En fjärdedel av alla barn eller deras vårdnadshavare var i kontakt med 1177 Vårdguiden under 2014. De flesta samtal rörde spädbarn. De vanligaste kontaktorsakerna var feber, utslag och hosta.

Knappt hälften av alla barn (223 646, 46 %) hämtade ut läkemedel på recept under 2015. Antibiotika var den vanligaste läkemedelsgruppen, följt av astmaläkemedel, hostmediciner och allergiläkemedel. Flickor hämtade ut fler könshormoner (framför allt p-piller), läkemedel mot förstoppning och inflammationsdämpande läkemedel jämfört med pojkar. Pojkar hämtade ut fler ADHD-läkemedel, astmamediciner och medel vid nässjukdomar jämfört med flickor. Flest recept utfärdades av läkare inom barnmedicin tätt följt av allmänläkare.

Under 2015 förskrevs det 115 842 recept på läkemedelsnära produkter. Läkemedelsnära produkter innefattar hjälpmedel så som andningsbehållare, diabetesprodukter, näringsdrycker, modersmjölksersättning och stomihjälpmedel. Spacerar var den vanligaste produkten där 18 876 recept hämtades ut under 2015.

Elin Dahlén
Leg. apotekare
Läkemedelsenheten, Strategiska vårdgivarfrågor
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Senast ändrad