Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Specialläkemedlen fortsatte att öka 2010

Publicerat 2011-02-08

Läkemedel på recept och rekvisition ökade totalt år 2010 med 4,7 procent. För landstinget blev kostnadsökningen något större då rekvisitions-
läkemedel till sjukhusen steg kraftigt mot slutet av året. Således steg specialläkemedlen med 8 procent. Läkemedelsförmånen ökade med endast en halv procent. Sänkta priser för flera läkemedel med bred användning liksom ökad följsamhet till Kloka Listan medverkade.

Läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, fortsatte att stiga, särskilt biologiska läkemedel som TNF-alfa-hämmare. Onkologiska läkemedel steg med 5 procent efter uppbromsad utveckling år 2009. Nya icke-onkologiska användningsområden kan ha bidragit. Nya medel mot schizofreni och manodepressivitet, läkemedel mot ADHD och medel mot neuropatisk smärta var andra grupper som ökade.

Utgående patent minskade kostnaderna för mot hjärtkärlmedel med 9 procent trots fortsatt volymökning. Blodsockersänkande medel steg endast måttligt då ny terapi inte visat tillräcklig effekt och säkerhet på lång sikt – ett läkemedel drogs till och med tillbaka på grund av allvarliga hjärt-kärlbiverkningar. Totalt tillkom få nya läkemedel samtidigt som priserna pressades på generiska läkemedel. Detta drev på utvecklingen mot minskade kostnader för basläkemedel.

Följsamheten till Kloka Listan ökade med 2 procentenheter och följsamheten till de Kloka råden om läkemedelsterapi steg för tre av nio råd. Stimulans av effektivare läkemedelsförskrivning i primärvården och ökat kostnadsansvar vid receptförskrivning i främst akutsjukvården, bidrog till denna kvalitetsutveckling som medverkade till kostnadseffektivare läkemedelsförskrivning.

Läs mer i den fulla årsrapporten »

Sten Ronge, apotekare
Björn Wettermark, apotekare, docent
Utvecklingsavdelningen, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-06-29