Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppbromsad ökning av läkemedelskostnader år 2011

Publicerat 2012-02-23

Läkemedel och läkemedelsnära varor på recept och rekvisition steg 2011 med 2,7 procent jämfört med 5,0 procent 2010. Det var nästan exakt enligt läkemedelskommitténs prognos i början av året. Ökande generisk priskonkurrens, även för specialläkemedel, och få nya läkemedel var viktiga faktorer bakom utvecklingen.

Specialläkemedel steg med drygt 5 procent, 8 procent 2010. Basläkemedel fortsatte att minska något i kostnad, – 0,5 procent jämfört med – 1,0 procent 2010.

Läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (ATC-grupp L), steg med 5 procent jämfört med 7 procent 2010. En bidragande orsak var att TNF-alfa-hämmare ökade mindre än 2010, + 12 jämfört med +14 procent. Cytostatika steg vidare med 2 procent jämfört med 5 procent 2010. Upphandling och ny generisk konkurrens bidrog till den dämpade utvecklingen för dessa grupper.

Fasta kombinationer mot astma och KOL (inom grupp R), hiv-läkemedel (inom J) och metylfenidat (Concerta; inom N) var i totalbelopp läkemedel med särskilt stor kostnadsökning, +5, +7 respektive +34 procent.

Läs mer i den fulla årsrapporten »

Sten Ronge, apotekare
Björn Wettermark, apotekare, docent
Utvecklingsavdelningen, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-06-29