Läkemedelsprognos

Prognosrapporten för 2016 och 2017 omfattar en analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel i Stockholms läns landsting och en bedömning av förväntade konsekvenser av nya behandlingsrekommendationer, förmånsbegränsningar, patentutgångar samt introduktion av nya läkemedel och vidgade indikationer för befintliga läkemedel.

Analysen har resulterat i att prognostiserad kostnad för läkemedel i Stockholms läns landsting 2016 och 2017 är 8,6 miljarder kronor respektive 8,9 miljarder kronor. Det är en kostnadsökning på 4,4 procent 2016 respektive 4,3 procent 2017. Prognosen omfattar totalkostnaderna för recept- och rekvisitionsläkemedel. Både landstingets kostnader och patienternas egenavgifter inkluderas.

I rapporten redovisas utvecklingen per terapiområde, läkemedel i pipeline synliggörs och rapporten redogör resonemanget om olika potentiella patientpopulationer mm. Rapporten innehåller också en utförlig metodbeskrivning för prognosarbetet.

Prognosrapporten tas fram av tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommitté och i samverkan med läkemedelskommitténs expertråd.

Till prognosrapporterna » 

Kontakt
Marie Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: marie.e.persson@sll.se


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Relaterat