Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beredningsgruppen

Samverkansmodellens beredningsgrupp bereder och följer upp regiongemensamt agerande och är ett operativt stöd till MTP-rådet. Gruppen har som huvudsakligt uppdrag ordnat införande av ny medicinteknik, men kan vid behov, på samverkansgruppens uppdrag, även bereda andra medicintekniska frågeställningar av gemensamt intresse.

Beredningsgruppen ska främst:

  • samordna horisontspaning för medicinteknik
  • utgöra första kontaktyta och informationsförmedlare inom respektive sjukvårdsregion mellan nationell och regional nivå för till exempel kontaktpersoner medicinteknik, HTA-enheter/motsvarande, upphandlings¬enheter, medicintekniskt ansvariga, hjälpmedelsverksamheter, läkemedelskommittéer med flera
  • sammanställa beslutsunderlag till det medicintekniska produktrådet
  • stödja vårdgivare vid eventuell tolkning och förtydligande av utfärdade rekommendationer till nationella programområden och nationella arbetsgrupper där sjukvårdsregionen har ordförandeskapet.

Beredningsgruppen har följande ordinarie medarbetare:

Sofia Medin, sammankallande, koordinator, SKR

Frida Svensson, medicinteknisk civilingenjör, Västra götalandsregionen, Västra samverkansregionen

Stina Hellstrandh, projektledare, medicinteknisk civilingenjör, PhD, region Örebro län, samverkansregion Mellansverige

Torbjörn Johansson, sjukhusingenjör, Uppsala, samverkansregion Mellansverige

Gustav Karlberg, specialist i allmänmedicin i Region Stockholm, samverkansregion Stockholm/Gotland

Sophia Frantz, överläkare, Region Skåne, Södra samverkansregionen

Matthias Schenkel, verksamhetschef hjälpmedel, Region Västerbotten, Norra samverkans regionen

Senast ändrad