Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Medicintekniska produktrådet

Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är en expertgrupp med representanter från Sveriges regioner. MTP-rådet har mandat att ge rekommendationer om användning av vissa nya medicintekniska produkter. Målet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter, för alla patienter i hela landet, så att våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

Rådets ledamöter är nominerade av samverkansregionerna för hälso- och sjukvård och är utsedda av nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, som man också rapporterar till.

MTP-rådet beslutar om rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården och har ett nära samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Se föreläsning om medicinteknik och utmaningarna med att välja rätt

Nu kan du se MTP-rådets föreläsning om medicinteknik från Vitalis - konferensen för e-hälsa och framtidens vård. Det finns över 900 000 medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Hur kan vi skapa samordning och göra rätt prioriteringar för att få en jämlik och kostnadseffektiv användning av medicinteknik i vården?

Uppgifter för MTP-rådet:

  • Besluta om en medicinteknisk produkt ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande, baserat på horisontspaning eller efter synpunkter från regionerna. I detta ingår att bestämma om det behövs nationella rutiner för införande och uppföljning.
  • Beställa eller initiera hälsoekonomiska analyser, HTA-analyser och annan värdering och uppföljning hos berörda myndigheter, regionernas HTA-enheter och övriga funktioner inom regionernas system för kunskapsstyrning.
  • Avge en rekommendation för alla medicintekniska produkter som beslutas ingå i processen för nationellt ordnat införande.
  • Tillsätta nationella rådgivande grupper som bistår med specialistkunskap inför utfärdande av en rekommendation. Detta gäller särskilt när rådet avser att avråda regionerna från generell användning med hänsyn till kostnads­effektiviteten, men behöver veta om det finns patienter som undantagsvis kan vara aktuella för behandling ändå. I möjligaste mån ska befintliga grupper inom systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård användas.
  • Kommunicera uppföljningsresultat och baserat på detta ta ställning till om produkten anses införd och kan överlämnas till ordinarie verksamhet, eller om ytterligare uppföljning eller uppdatering av rekommendation krävs.
  • Bistå upphandlingsverksamheterna via upphandlingskoordinator i frågor gällande betalningsvilja och etiska överväganden i samband med upphandling. Det kan röra såväl nya som äldre medicintekniska produkter och att vid behov avge rekommendationer.
  • I övrigt hantera medicinteknikfrågor av principiell natur som lyfts av enskilda sjukvårdsregioner till den gemensamma nivån.

Kontaktuppgifter

Ordförande: Ulrica Fjärstedt, ulrica.fjarstedt@akademiska.se
Koordinator: Sofia Medin, sofia.medin@skr.se

MTP-rådets ledamöter

Senast ändrad