Gå till innehåll

Läkemedel som inte ska samverkas nationellt

Här listas läkemedel som identifierats i horisontspaningen eller som nominerats av regioner till NT-rådet, men som NT-rådet beslutat inte blir föremål för processen för nationellt ordnat införande.

Ett beslut om att inte samverka nationellt innebär att NT-rådet inte kommer att avge någon rekommendation för dessa läkemedel. Istället hanteras de enligt varje regions ordinarie rutiner.

Läkemedel som av olika skäl inte beskrivs i rapporter från horisontspaningsarbetet listas inte här, men dessa hanteras också i regionernas ordinarie rutiner, till exempel via läkemedelskommittéer.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

alpelisib

Piqray

bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2019-12-18

apremilast

Otezla

psoriasis och psoriasisartrit

Se secukinumab.


avakopan


ANCA-associerad vaskulit

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-10-07

azacitidin

Onureg

akut myeloisk leukemi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2021-05-19

bardoxolonmetyl


Alports syndrom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan

2022-08-24

bempedinsyra


dyslipidemi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2019-12-18

ATIR101


adjuvant behandling vid stamcellstransplantation

Patientantalet väntas bli mycket litet


bevacizumab i kombination med erlotinib


icke-småcellig lungcancerbrentuximab vetodin

Adcetris

perifera T-cellslymfom

Liten patientgrupp, kan hanteras genom Nationell vårdprogramgrupp.

2020-08-26

buprenorfin

Probuphine

opioidberoende

Begränsad användning väntas, kan hanteras lokalt.

2018-11-21

cenegermin

Oxervate

neurotropisk keratit

Begränsad användning väntas.


daclizumab


MS

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


dapagloflozin

Forxiga

kronisk njursjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-09-22

daridoxerant


insomni

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2021-12-15

elacestrant

Orserdu

bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2023-08-23

eluxadolin


IBS

Osäker klinisk effekt, ringa innovationsgrad.


fezolinetant


vasomotorsymtom menopaus

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2023-04-19

finerenon

Kerendia

Njursjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-09-22

glukagon

Baqsimi

hypoglukemi

Nasal beredning. Väntas hanteras genom förmånsansökan.

2019-06-11

glutamin

Xendari

sickelcellsanemi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2019-01-06

ibrutinib

Imbruvica

kronisk lymfatisk leukemi

Bör hanteras genom förmånsansökan.


ivosidenib

Tibsovo

akut myeloisk leukemi (AML)

Förväntas hanteras via förmånsansökan

2022-12-07

ivosidenib

Tibsovo

AML, gallgångscancer

Förväntas hanteras via förmånsansökan

2023-01-18

kanakinumab, nominering från region

Ilaris

CAPS

Äldre läkemedel, hanteras på regional nivå

2022-04-27

kladribin

Mavenclad

multipel skleros

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


koncizumab


hemofili

Kan hanteras via förmånsansökan och samverkan mellan läkemedelskommittéerna.

2023-10-04

lenvatinib

Lenvima

levercancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


liraglutid, nominering från region 

Saxenda

obesitas

Behöver hanteras genom ny förmånsansökan.

2022-08-24

mavakamten


kardiomyopati

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2022-08-24

melfalanflufenamid

Pepaxti

multipelt myelom

Förväntad liten användning.

2021-12-15

mitapivat


pyruvatkinasbrist

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2022-09-21

necutinumab


icke-småcellig lungcancer

Förväntad liten användning.


neratinib

Nerlynx

adjuvant behandling av bröstcancer

Adjuvant behandling av bröstcancer.


nindetanib

Ofev

lungfibros

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


obeticholsyra


NASH

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2020-10-06

obeticholsyra

Ocaliva

primär biliär kolangit

Oral behandling, förväntas hanteras genom förmånsansökan.


odevixibat

Bylvay

progressiv famljär intrahepatisk kolestas

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-06-23

olaparib

Lynparza

prostatacancer

Kan hanteras genom förmånsansökan.

2020-09-09

osimertinib

Tagrisso

icke-småcellig lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


osimertinib

Tagrisso

adjuvant vid icke småcellig lungcancer

Förväntas hanteras inom förmånerna.

2021-04-28

ozanimod

Zeposia

ulcerös kolit

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2022-03-09

padeliporfin

TOOKAD

lokaliserad prostatacancer

Ingen stor användning väntas.


palbociklib

Ibrance

bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


palovaroten


fibrodysplasia ossificans progressiva

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2022-02-23

pentahydrat

Natriumtiosulfat

förebyggande av hörselskada vid cisplatin-kemoterapi i barn

Liten patientpopulation, förväntat låg kostnad.

2020-12-10

plazomicin

Zemdri

infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier

Andra strukturer, tex STRAMA, finns för ordnat införande av antibiotika.

2019-06-26

ramicirumab

Cyramza

icke-småcellig lungcancer

Förväntad liten användning.


rimegepant

NurtecODT

migrän

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2021-12-02

roxadustat

Evrenzo

anemi vid kronisk njursjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV, annan behandling finns tillgänglig.

2020-11-25

secukinumab

Cosentyx

psoriasis

Det finns behov av en nationellt sammanhållen beskrivning av behandlingstrappan för psoriasis och nya läkemedels plats i denna, men det ingår inte i NT-rådets uppdrag att utveckla en sådan. Nationella riktlinjer för psoriasis är angeläget och NT-rådet har framställt en förfrågan om detta till Socialstyrelsen.


selexipag

Uptravi

PAH

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


selperkatinib

Retsevmo

RET-fusionspositiv icke-småcellig lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2020-11-25

siponimod

Mayzent

multipel skleros

Tablettbehandling som förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2019-04-10

sotorasib

Lumykras

lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-10-07

sparsentan


IgA nefropati

Kan hanteras via förmånsansökan.

2023-03-07

tepotinib

Tepmetko

MET-muterad lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-06-23

tezepelumab


svår astma

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2022-04-27

tofacitinib

Xeljanz

ulcerös kolit

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


tukatinib

Tukysa

HER2-positiv avancerad inoperabel och metastatserad bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2020-11-25

vericuguat

Verquvo

hjärtsvikt

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-04-14

vosaroxin


akut myeloisk leukemi

Klinisk nytta bedöms osäker.


voxelotor

Oxbryta

sickelcellssjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-09-02