Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Besponsa (inotuzumab ozogamicin)

Besponsa är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv prekursor B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL). Vuxna patienter med Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) recidiverande eller refraktär prekursor B-cells ALL ska ha sviktat på tidigare behandling med minst en tyrosinkinashämmare (TKI).