Gå till innehåll

Förhandling och upphandling

Regionerna agerar gemensamt för att ta fram villkor och pris för läkemedel som är aktuella för nationell samverkan. Regionerna och TLV samverkar ofta kring både rekvisitionsläkemedel och receptläkemedel.

Förhandling och upphandling av rekvisitionsläkemedel

När Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) på uppdrag av NT-rådet genomfört en hälsoekonomisk värdering visar det sig ofta att kostnaden för ett nytt läkemedel överskrider regionernas betalningsvilja. För rekvisitionsläkemedel som omfattas av nationell samverkan kan NT-rådet då initiera en förhandling med företaget.

Uppdraget att förhandla hanteras via de gemensamma funktionerna Marknad och Förhandling. Målsättningen är att erhålla villkor för regionerna som gör att behandlingen kan bedömas kostnadseffektiv. Detta sker vanligen via ett återbäringsavtal, som innebär att företagen i efterhand betalar tillbaka en del av kostnaden för ett läkemedel till regionerna.

En förhandlingsgrupp med representanter från regionerna etableras av funktionerna Marknad och Förhandling. Medicinsk expertis ingår också ofta i gruppen.

När förhandlingen med företaget är avslutad, och om resultatet är godtagbart utifrån regionernas betalningsvilja, kan NT-rådet avge en rekommendation till regionerna om att använda läkemedlet i sjukvården. I samband med detta kan alla regioner teckna avtal med företaget. Den återbäring som erhålls enligt avtal omfattas i regel av sekretess på företagets begäran.

Om resultatet av förhandlingen inte är tillräckligt för att läkemedlet ska kunna bedömas ha en kostnadseffektiv användning utfärdar NT-rådet en rekommendation till regionerna att avstå från att använda läkemedlet.

Regionerna kan även upphandla rekvisitionsläkemedel gemensamt. Det sker då i regel genom att en region erhåller fullmakt att genomföra upphandlingen för samtliga regioner.

Förhandling receptläkemedel

I samband med TLV:s handläggning av ansökningar om subvention för läkemedel som förskrivs på recept kan regionerna, TLV och företaget genomföra så kallade trepartsöverläggningar. Alla regioner har utsett en person med fullmakt för att bland annat företräda regionen i de beslut som regionerna tar i trepartsöverläggningar som sker i samband med företagets ansökan om subvention. Via dessa fullmaktshavare (fullmaktsgruppen) kan regionerna gemensamt besluta om att nationellt samverka i förhandlingar oavsett om det finns ett beslut om nationell samverkan från NT-rådet eller inte.

Överläggningarna kan resultera i ett avtal mellan regioner och företag som minskar kostnaderna för regionerna och kan bidra till minskad osäkerhet i TLV:s bedömningar av kostnadseffektiviteten. Avtalet kan på så sätt bidra till att företagets ansökan om att läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet kan godkännas.

Ibland är läkemedel som omfattas av trepartsöverläggningar föremål för nationell samverkan via NT-rådet och efter beslut av TLV:s nämnd kommer NT-rådet ta ställning till rekommendation.

Gemensamma ställningstaganden för trepartsöverläggning

Regionerna anser att flertalet nya läkemedel bör kunna inkluderas i läkemedelsförmånerna utan särskilda insatser från regionerna. Trepartsöverläggning ses inte heller som en generell lösning för att nya läkemedel med för höga priser ska kunna inkluderas i det nationella förmånssystemet.

Regionerna värderar angelägenhetsgrad från fall till fall. Faktorer som värderas i samband med ställningstagande är bland annat:

  • Underlag från TLV inklusive preliminära bedömningar
  • ICER utifrån företagets grundscenario
  • Om läkemedlet omfattas av samverkansbeslut från NT-rådet
  • Inhämtade synpunkter från klinisk expertis
  • Likabehandling – mellan konkurrerande eller alternativa läkemedel

Ingen av faktorerna som värderas är enskilt avgörande utan ingår i en samlad värdering.

En trepartsöverläggning förutsätter att det inte är sekretess på att förmånsansökan finns inlämnad till TLV.

Genomförande av trepartsöverläggningar

I de fall en trepartsöverläggning genomförs är den gemensam för alla regioner. När regionerna tackat ja till en trepartsöverläggning innebär det även en beredskap att teckna eventuellt avtal som reducerar kostnaden för läkemedlet. Det förutsätter också att företaget häver eventuell sekretess på att förmånsansökan är aktuell hos TLV. För att ett avtal ska bli aktuellt krävs att läkemedlet omfattas av den svenska Läkemedelsförsäkringen eller motsvarande.

Enskilda regioners ställningstaganden kring avtalsvillkor redovisas inte separat utan endast ett samlat, gemensamt svar ges från regionerna till TLV och till företaget. För alla ställningstaganden gäller att minst hälften av regionerna motsvarande minst 75 % av befolkningen måste vara eniga för att det ska gälla.

Läs mer