Gå till innehåll

Uppföljning

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att utvärdera om läkemedlet använts enligt NT-rådets rekommendation och om ett jämlikt införande har uppnåtts.

Uppföljningen planeras

Planeringen av uppföljning av ett nytt läkemedel görs i samband med att NT-rådets rekommendation tas fram. Uppföljningen kan göras i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen och/eller nationella kvalitetsregister. Aktörerna enas om frågeställningar, ansvarsfördelning, parametrar att följa upp, samt inventerar datakällor.

Huvudsakliga datakällor är eHälsomyndighetens läkemedelsstatistik och Socialstyrelsens läkemedelsregister och patientregister. I vissa fall inhämtas också data från kvalitetsregister.

Uppföljningens omfattning

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp (indikationer, kontraindikationer) och på rätt sätt (dos, dosintensitet). Ibland, men mer sällan, följs också säkerhet och effekt upp.

Omfattningen av uppföljningen varierar beroende på prioritering från NT-rådet och tillgång till data. Regionerna förses också med försäljningsstatistik för alla läkemedel som är ärenden hos NT-rådet.

Två till tre års uppföljning

Generellt bör uppföljningen pågå i två till tre år. Uppföljningsresultaten återrapporteras till NT-rådet och förmedlas till regionerna. Vissa rapporter publiceras på webbplatsen.