Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Imbruvica (ibrutinib)

Imbruvica är indicerat för behandling av mantelcellslymfom, Waldenströms makroglobulinemi och kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Imbruvica vid indikationen mantelcellslymfom har varit föremål för nationell samverkan. TLV har i oktober 2022 beslutat att Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter med mantelcellslymfom som inte svarar tillfredsställande på rituximab-baserade cytostatikakombinationer eller av andra skäl inte bedöms vara lämpliga för behandling med kemoimmunoterapi. NT-rådets tidigare rekommendation för Imbruvica vid mantelcellslymfom har därmed upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Imbruvica enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »