Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Minjuvi (tafasitamab)

NT-rådet har i maj 2021 beslutat om nationell samverkan för Minjuvi, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande

Minjuvi (tafasitamab) är indicerat i kombination med lenalidomid följt av Minjuvi i monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B‑cellslymfom (DLBCL) som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation.