Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Polivy (polatuzumab vedotin)

NT-rådet har i april 2022 beslutat om nationell samverkan för Polivy i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). Det betyder att Polivy vid den indikationen ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att indikationen genomgått en hälsoekonomisk värdering.

 

Mer om nationellt ordnat införande

Polivy (polatuzumab vetodin) i kombination med bendamustin och rituximab är indicerat för behandling av vuxna patienter med relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som inte är kandidater för hematopoetisk stamcellstransplantation.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »