Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Praxbind (idarucizumab)

Praxbind är indicerat för specifik reversering av dabigatran och är avsett för vuxna patienter behandlade med Pradaxa (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs, inför akut kirurgi eller vid livshotande eller okontrollerad blödning.