Gå till innehåll

Hemlibra (emicizumab)

LOK har tagit fram regionövergripande riktlinjer för evidensbaserad och kostnadseffektiv användning av läkemedel vid hemofili med särskilt fokus på Hemlibra. NT-rådet kommer inte att lämna någon ytterligare rekommendation.

Användning av läkemedel vid hemofili med särskilt fokus på emicizumab (Hemlibra)

Emicizumab (Hemlibra) är indicerat som förebyggande behandling av blödningsepisoder för patienter med hemofili A.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2023-06-01 Avtalsslut 2025-05-31 Förlängningsoption till och med 2026-05-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.