Gå till innehåll

Imfinzi (durvalumab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har utsett följande indikationer till nationell samverkan, vilket betyder att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Indikationerna omfattas inte av NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare. Imfinzi + kemoterapi vid gallvägscancer, 1:a linjen Samverkansbeslut fattades 2022-12-07 NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk värdering från TLV. Imfinzi + tremelimumab vid levercellscancer Samverkansbeslut fattades 2022-12-07 NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk värdering från TLV. Imfinzi + tremelimumab + kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer, 1:a linjen Samverkansbeslut fattades 2022-12-07 Vårdprogramgruppen kommer att ta ställning till användningen av Imfinzi vid indikationen. I väntan på att NT-rådet ska kunna göra sammanvägda bedömningar rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Imfinzi vid dessa indikationer.

NT-rådets rekommendation

NT-rådets generella rekommendation till regionerna är: när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram. Rekommendationer som inte omfattas av NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

gallvägscancer

Rekommendation att avvakta 2023-01-13

hepatocellulärt karcinom

Rekommendation att avvakta 2023-08-04

lungcancer, icke-småcellig

Rekommendation att avvakta 2023-08-04

lungcancer, icke-småcellig, lokalt avancerad

Rekommendation 2019-01-04

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-01-01 Avtalsslut 2024-12-31

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.