Gå till innehåll

Tecentriq (atezolizumab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

NT-rådets rekommendation till regionerna är att när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram. För de behandlingar som omfattar många patienter har NT-rådet i april 2023 förtydligat vad den generella rekommendationen innebär. För Tecentriq gäller det icke-småcellig lungcancer både i monoterapi och i kombination med kemoterapi där NT-rådet i första hand rekommenderar Libtayo, i andra hand Tecentriq och i tredje hand Keytruda. Se den fullständiga rekommendationen via länken nedan.

lungcancer, icke-småcellig, adjuvant

Rekommendation 2022-08-31

lungcancer, icke-småcellig, i kombination med kemoterapi

Rekommendation 2023-04-27

lungcancer, icke-småcellig, monoterapi

Rekommendation 2023-04-27

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-01-01 Avtalsslut 2024-12-31

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.