Gå till innehåll

Angående närståendes livskvalitet

Livskvaliteten hos personer som är anhöriga eller närstående till en patient påverkas av patientens hälsa. Av etiska och praktiska skäl är det dock inte möjligt att ta hänsyn till närståendes livskvalitet i den hälsoekonomiska värderingen av ett nytt läkemedel.

Människovärdesprincipen är en av de principer som ingår i den etiska plattform som riksdagen har beslutat om och infogat i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Människovärdesprincipen förutsätter likabehandling av patienter med likartade behov där en behandling kan göra likartad nytta. Särbehandling på grund av kön, kronologisk ålder, social situation eller ställning, ekonomisk situation och tidigare livsstil är inte tillåten. Det innebär att alla människor ska värderas lika och att ingen särskild hänsyn får tas till att patienten till exempel tillhör en grupp av:

  • barn
  • människor i arbetsför ålder
  • människor med försörjningsansvar för barn
  • äldre utan inkomst.

När det gäller läkemedel till barn

Det kan verka rimligt att väga in närståendes livskvalitet i den hälsoekonomiska analysen eftersom anhöriga i allra högsta grad påverkas av situationen. Detta gäller oavsett om det rör sig om en direkt påverkan eller mer indirekt påverkan genom att föräldern måste ge upp mycket annat i livet för att vårda barnet. Men om föräldrars eller närståendes livskvalitet skulle vägas in i den hälsoekonomiska bedömningen innebär det att barnet får en fördel jämfört med alla andra patienter där påverkan på närståendes livskvalitet inte vägs in.

Vid allvarliga sjukdomstillstånd är det troligt att närståendes livskvalitet påverkas, oavsett hur gammal patienten är. Om patienten är gammal kan det också krävas vårdinsatser från närstående som påverkar livskvaliteten hos den närstående. Men det strider alltså mot människovärdesprincipens likabehandlingstanke att endast väga in detta för vissa patientgrupper.

Det finns även mer praktiska aspekter som gör det mycket svårt att på ett rimligt sätt räkna in närståendes livskvalitet i en hälsoekonomisk bedömning av ett läkemedel. Ett problem är att definiera hur många närstående som i så fall ska vägas in.