Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Individanpassa varje ny eller ändrad ordination och ge patienten en aktuell läkemedelslista. Dokumentera planerad uppföljningstid

Vid ordination av läkemedel ska ordinatören bedöma den samlade läkemedelsbehandlingen i relation till patientens symtom, diagnoser och behov. Detta är tydligt i Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsordination och läkemedelshantering. Den som ordinerar ett läkemedel, eller ändrar en dosering, ska också planera och dokumentera uppföljningen av behandlingen. En aktuell läkemedelslista ska upprättas och ges till patienten.

Det gäller i såväl primärvård som öppen specialistvård och slutenvård och informationen ska överföras till slutanteckning och läkemedelsberättelse. Tidpunkten för nytt ställningstagande eller datum för avslutande av den ordinerade läkemedelsbehandlingen ska noteras i journalen. Läkemedelsordinationen ska tidsbegränsas när detta är lämpligt, till exempel vid behandling med antibiotika, protonpumpshämmare, sömnmedel eller smärtläkemedel.

Läkemedelsbiverkningar orsakar 10 procent av akuta inläggningar av äldre personer på sjukhus. Omkring 60 procent av biverkningarna bedöms vara möjliga att förebygga. Studier visar att bristande överföring av information om patientens läkemedelsbehandling vid vårdens övergångar är en viktig orsak till att biverkningar inte följs upp och förebyggs. Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse har införts i vården till följd av nationella och regionala krav. Läkemedelslistorna ska vara aktuella och spegla patientens verkliga behandling. De skärpta kraven på plan för uppföljning är ytterligare en åtgärd som ökar möjligheten till en god läkemedelsbehandling.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Senast ändrad