Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vid receptskrivning

Här följer några viktiga punkter ur receptföreskrifterna. För exakt lydelse se originalförfattningarna på Läkemedelsverkets hemsida.

E-recept

Elektronisk förskrivning av recept, e-recept, är huvudregel. Pappersrecept används bara i undantagsfall. Samma regler gäller för e-recept som för pappersrecept. Nya receptblanketter introducerades 2020, samma receptblankett används för vanliga läkemedel som för särskilda läkemedel. Denna blankett har serienummer. Receptblanketter kan rekvireras via beställningsblankett från Strålfors.

På pappersrecept ska styrka och mängd/behandlingstid anges både med siffror och med bokstäver för alla läkemedel. Om personnummer inte kan uppges ska samordningsnummer eller födelsedatum anges istället.

Recept på särskilda läkemedel är giltiga för flera expedieringar om det är ett e-recept eller, om det är förskrivet på receptblankett, om blanketten förvaras på öppenvårdsapotek efter den första expedieringen.

Förteckning över särskilda läkemedel

Ur HSLF-FS 2016:34

 

Narkotika (II–V)
Narkotika på licens

 

Läkemedel inom följande ATC-grupper:
A14A Anabola steroider
B03XA01 Erytropoietin
B03XA02 Darbepoetin
G03B Androgener
H01AC Somatropin, GH

På receptet

Förskrivarkod måste anges på receptet för att det ska få expedieras på apotek. För att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen måste även arbetsplatskod anges på receptet. Skrivs receptet som pappersrecept måste förskrivar- och arbetsplatskod finnas med både som siffror och som streckkod (på telefonrecept räcker siffror). För beställning av arbetsplatskod till pensionärer och läkare som arbetar i verksamhet utanför hälso- och sjukvården, se Vårdgivarguiden.

Förskrivaren måste aktivt ta ställning till om patienten är en förmånsberättigad person. För läkemedel som har en begränsad subvention ska även anges om villkoren för subvention är uppfyllda. 

Vilka personer har rätt till läkemedelsförmåner?

 • Alla som är bosatta eller har anställning i Sverige.
 • Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz för nödvändig vård. (Krävs EU-kort eller provisoriskt intyg).
 • Pensionärer med svensk pension bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. (Ska ha intyg från Försäkringskassan).

Förskrivaren ska signera på receptet om läkemedlet av medicinska skäl inte får bytas ut på apoteket. Parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel betraktas alltid som helt utbytbara om inte företagsnamnet anges på receptet tillsammans med signum i rutan "får inte bytas ut". Läs mer om Utbytbara läkemedel.

Startförpackning är en mindre förpackning av ett nyinsatt läkemedel som ger patienten möjlighet att pröva det nya läkemedlet. Med startförpackning avses inte insättnings- eller titreringsförpackningar.

Även när läkemedlet bara ska expedieras en gång anges antal gånger förskrivningen får expedieras med bokstäver. Ordet "obs" ska skrivas på receptet om läkemedel förskrivs i större dos än vad som rekommenderas som högsta dos. När doseringen är ”vid behov” ska maximal dygnsdos anges. Dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska anges på receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt. "För eget bruk" eller "För egen praktik" får ersätta dosering vid beställning för eget bruk eller till egen praktik.

Den mängd läkemedel eller andra varor som förskrivits för ett uttag på receptet bestämmer hur mycket patienten får hämta ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Om det till exempel förskrivits 30 tabletter för ett uttag är det den mängd patienten får hämta inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Apoteken expedierar läkemedel med rabatt för ett uttag (högst tre månader i taget) om inget annat anges. När två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan patienten senast hämtat ut ett läkemedel inom högkostnadsskyddet, har patienten på nytt möjlighet att göra ett uttag inom högkostnadsskyddet. Expeditionsintervall anges endast om förskrivaren anser att patienten inte ska köpa ut ett läkemedel för ofta, till exempel narkotikaklassade läkemedel. Anges expeditionsintervallet tre månader får apoteket inte expediera förrän tre månader efter föregående expedition och patienten har då inte möjlighet att köpa ny medicin förrän den gamla kanske är helt slut.

Giltighetstiden för ett recept är ett år. Det går inte att förlänga giltighetstiden. Om kortare giltighetstid önskas till exempel för antibiotikarecept, kan detta anges på receptet.

Telefonrecept

 • Recept via telefon ska endast göras undantagsvis
 • Telefonrecept kan inte omfatta flera uttag.
 • Endast ett narkotiskt läkemedel får förskrivas vid varje tillfälle.
 • Narkotika (IV–V) får endast förskrivas i minsta förpackning dock högst 30 doser.
 • Narkotika (II–III) får inte förskrivas i mer än högst fem avdelade doser i form av depåplåster, pulver, kapslar, tabletter, rektioler eller suppositorier (undantag för etylmorfin, kodein och tramadol där ingen begränsning i antal doser finns).

Licensförskrivning

Läkemedel som inte är godkända av det svenska Läkemedelsverket eller gemensamt inom EU kan förskrivas efter tillåtelse, licens, från Läkemedelsverket. Undantag finns, se nedan.

Licensprocessen går till så här:

 • En förskrivare loggar in och skapar en motivering via licenssystemet KLAS på eHälsomyndighetens hemsida.
 • En farmaceut på ett apotek söker fram motiveringen och skapar en licensansökan som då skickas in till Läkemedelsverket via KLAS.
 • Läkemedelsverket mottar fullständiga licensansökningar och handlägger dem. Komplettering begärs vid behov och beslut om licens kan beviljas, avvisas eller avslås tas.
 • Beslut meddelas alltid apotek via KLAS och om så bedöms nödvändigt meddelas förskrivaren via vanlig postgång.
 • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus.

Information om licenser inom Region Stockholm och rutiner för dokumentation i Take care efter att licensmotivering skapats i KLAS.

Undantag

För vissa preparat går det inte att söka licens. Ett preparat som är godkänt i EU men inte marknadsförs i Sverige kan inte licensförskrivas. Likadant gäller preparat som är godkända men som ännu inte marknadsförs i Sverige i väntan på att ansökan om läkemedelssubvention hos TLV ska behandlas.

Apotekshyllor.