Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel

Upphandlade läkemedel (avtal och prislistor)

Läkemedel på rekvisition

Vacciner

Mer information om beställning av vacciner på Vårdgivarguiden

Av Stockholms läns landstings totala läkemedelkostnad på cirka 8,9 miljarder kronor (helår 2017) används cirka 18 procent (drygt 1,6 miljarder) till läkemedel som ordineras och rekvireras inom slutenvård. Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Genom att beställa upphandlade läkemedel kan sjukvården spara avsevärda belopp.

Som en följd av den avreglerade apoteksmarknaden åligger det inte längre apoteket att välja rätt vara vid beställning på rekvisition. Det ansvaret ligger nu hos den som beställer läkemedel i beställningssystemet Proceedo. Till hjälp finns i systemet en utbyteslogik som innebär att en rekommendation att välja upphandlad vara dyker upp när beställning läggs på annan vara (om varorna definierats som utbytbara). I de fall liknande varor inte är utbytbara ligger ansvaret på läkaren att ordinera upphandlat läkemedel i journalsystemet.

Genom att välja upphandlade läkemedel...

...sparas åtskilliga miljoner kronor varje år
...upprätthålls en hög leveranssäkerhet och därmed patientsäkerhet
...efterlevs landstingets högt ställda miljökrav
...säkerställs att gällande lagstiftning följs

Läkemedelskostnaden styrs av fler faktorer än pris – lägst pris behöver inte vara synonymt med lägst kostnad för landstinget på sikt!

Inom landstinget finns en uttalad målsättning att upphandla en allt större andel rekvisitionsläkemedel samt att säkerställa att ingångna avtal i stor utsträckning efterlevs.

Alla upphandlade läkemedel rekommenderas inte av Stockholms läns läkemedelskommitté för vanliga sjukdomar eller för breda indikationer i specialiserad vård. Därför kan upphandlade läkemedel saknas i Kloka Listan.

Vid frågor om upphandlade läkemedel kontakta SLL Upphandling:
Ulf Törnqvist,
telefon 073-668 17 16
ulf.tornqvist@sll.se, avtalsfragor.lakemedel@sll.se

Fakta upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr hur vi ska göra våra affärer. Lite förenklat syftar LOU till att offentliga verksamheter ska göra så bra och ansvarsfulla affärer som möjligt. Detta sker genom att uppsöka och dra nytta av den konkurrens som finns på aktuell marknad.

 

På läkemedelsmarknaden finns två huvudtyper av konkurrens. För nyare läkemedel som är skyddade av patent finns ibland möjlighet att utnyttja prisskillnader som råder mellan olika europeiska marknader, så kallad parallellimport. Efter patentutgång är det möjligt för andra att tillverka och sälja motsvarande läkemedel, och då talar vi om generisk konkurrens. I takt med patentutgångar för biologiska läkemedel kommer vi kunna dra fördel av konkurrens från så kallade biosimilarer – strukturellt närliggande men ej identiska molekyler.